Werkgevers

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is in 2002 ingevoerd om het aantal werknemers dat langdurig ziek is te beperken. Het uitgangspunt van deze wet is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Wordt een werknemer door ziekte of andere klachten getroffen, dan wordt van hem en van de werkgever verwacht dat zij allebei hun uiterste best doen een snelle terugkeer naar het werk te bereiken.

Specialist in complexe re-integratietrajecten

Percuris is de specialist op het gebied van complexe problematiek. Het gaat om de combinatie van psychische problematiek en fysieke problematiek gesitueerd in de context van werkplek en arbeidsvoorwaarden.

De arbeidsdeskundigen en de consulenten van Percuris zijn en blijven op de hoogte van de veranderende complexe wet- en regelgeving.

Gedurende het traject wordt er gebruikt gemaakt van gespecialiseerde testen om inzicht te verkrijgen van de capaciteiten en affiniteiten van de werknemer om stappen te nemen in een nieuwe richting.

Voorkom sancties

Percuris ontzorgt opdrachtgevers bij de uitvoering van de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie.

Als dit naar mening van het UWV onvoldoende wordt ingevuld, kan het UWV sancties opleggen. Van de werknemer wordt een actieve houding verwacht om tot een terugkeer in het arbeidsproces te komen.

In het schema ziet u hoe een re-integratietraject volgens de Wet Verbetering Poortwachter eruit behoort te zien: