26 november 2014

Wat is de Wet Wajong?

Wajong staat voor Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Op 1 januari 1997 heeft de Wajong de oude AAW vervangen. Het UWV is verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze volksverzekering.

Wanneer wordt een Wajonguitkering aangevraagd:

  • Als iemand op zijn 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap heeft of;
  • Als iemand voor zijn 30e verjaardag een langdurige ziekte heeft en in het jaar daarvoor minimaal 6 maanden een opleiding volgde.

Er gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • De aanvrager is een inwoner van Nederland;
  • De aanvrager zal waarschijnlijk niet binnen 1 jaar volledig herstellen van de ziekte of handicap;
  • De aanvrager kan door deze ziekte of handicap meer dan 52 aaneengesloten weken niet meer dan 75% van het minimumloon verdienen.

De uitkering gaat op zijn vroegst in op iemand zijn achttiende verjaardag en eindigt het laatst op de dag dat iemand 65 wordt.

Wet Werkregeling Wajong

Vanaf 2010 geldt de Wet Werkregeling Wajong voor nieuwe arbeidsongeschikte jongeren. Deze wijziging heeft tot doel meer Wajongeren aan het werk te krijgen én te houden.

Wat houdt dit concreet in: Als iemand van 18 jaar of ouder geen opleiding meer volgt en geen betaalde werkplek heeft komt hij of zij in de werkregeling Wajong. De mate waarin iemand arbeidsongeschikt wordt bevonden wordt door het UWV na toekenning van de Wajonguitkering beoordeelt. In een participatieplan worden vervolgens de mogelijkheden om te werken vastgelegd. Een definitieve beoordeling zal plaats vinden als de Wajonggerechtigde 27 jaar is.

Door de Wet Werkregeling Wajong ontstaan zo ’twee groepen’:

  1. Personen die worden beschouwt als structioneel functioneel beperkt zijn niet in staat met of zonder ondersteuning betaald werk in een reguliere omgeving te verrichten. Deze personen hebben recht op een maximale uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon. Dit is een maximale uitkering.
  2. Personen die wel in staat zijn betaald werk in een reguliere omgeving te verrichten is de ‘Werkregeling jonggehandicapten’ binnen de WAJONG ingevoerd. Er wordt gekeken naar wat de jonggehandicapte wél kan en hoe dit tot uitvoering te brengen. Op 27 jarige leeftijd vindt de definitieve beoordeling plaats over blijvende toepassing van de Wet Wajong.

Per 1 januari kunnen alleen personen die geen arbeidsvermogen hebben, en dit vermogen ook niet gaan ontwikkelen, een Wajonguitkering krijgen.

Hoogte Wajonguitkering

De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de Wajonguitkering. Deze mate van ‘arbeids(on)geschiktheid’ wordt uitgedrukt in een percentage. De jongere krijgt het ‘arbeidsgeschikte’ deel uitbetaald door de werkgever. Het UWV vult dit bedrag aan tot de geldende uitkeringsgrondslag. Dit is een wettelijk vastgesteld bedrag dat ongeveer gelijk is aan het bruto minimum (jeugd)loon.

De hoogte van de Wajonguitkering wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid. Dat wordt uitgedrukt in een percentage. Afhankelijk daarvan krijgt de jongere een gedeelte van de geldende uitkeringsgrondslag. Die grondslag is een wettelijk vastgesteld bedrag dat ongeveer gelijk is aan het bruto minimum(jeugd)loon. De belangrijkste wijziging is dat er steeds wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansen die een arbeidsgehandicapte wél heeft om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De personen die als functioneel structureel beperkt worden beschouwt vormen een aparte groep binnen de Wajong.

Bron: www.hr-kiosk.nl