6 november 2014

Sisa veranwoording: gevolgen invoering Participatiewet

Gemeenten verantwoorden zich via Sisa over de Wsw door middel van 4 indicatoren. De komst van de Participatiewet zal hierin verandering brengen. Immers, de wachtlijst en de huidige financieringswijze van de Wsw zullen met ingang van 1 januari 2015 vervallen. Hieronder staat per indicator aangegeven wat de gevolgen van de komst van de Participatiewet zijn voor de verantwoording van de Wsw.

Indicator 1: Het totaal Wsw-geïndiceerden, die beschikbaar zijn voor arbeid in de Wsw

Deze indicator (peildatum: 31-12-2014) blijft voor één jaar bestaan. Hoewel deze indicator niet meer nodig is voor de verdeling van de Wsw-middelen in 2015 en daarna, wordt deze nog wel gebruikt als onderdeel van de verdeelsleutel van het cluster Werk en Inkomen in het Gemeentefonds. Het is daarom ook nodig dat de bijbehorende toets op beschikbaarheid in 2014 blijft worden uitgevoerd.

Indicator 2: het aantal werknemers dat is uitgestroomd

Deze indicator vervalt. Het uitstroompercentage werd gebruikt voor de bepaling van de garantiefactor, als onderdeel van de verdeelsystematiek van de Wsw.

Indicator 3: realisatie van het totaal aantal Wsw-plaatsen

Deze indicator blijft bestaan voor de uitvoeringsjaren 2013 en 2014. Hiermee wordt bepaald of er over deze jaren sprake is van onderrealisatie, voor toepassing van artikel 9 van de Wsw (terugvordering).

Indicator 4: het totaal aantal begeleid werkenplaatsen

Deze indicator blijft bestaan voor de uitvoeringsjaren 2013 en 2014. Op basis hiervan wordt bepaald of een gemeente in aanmerking komt voor de bonus-Wsw, en de hoogte daarvan (uit te betalen in 2015 en 2016).