28 oktober 2014

Planning lagere regelgeving Participatiewet (update)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt een aantal onderdelen van de Participatiewet uit in lagere regelgeving (AMvB’s). Het gaat daarbij om het Wijzigingsbesluit Wsw, Schattingsbesluitarbeidsongeschiktheidswetten, Besluit loonkostensubsidie, Besluit Werkbedrijven en het Besluit Beschut werk. Een aantal stukken zijn reeds beschikbaar. Andere stukken worden naar verwachting op de onderstaande momenten worden gepubliceerd.

Wijzigingsbesluit Wsw

In het wijzigingsbesluit Wsw wordt het huidige besluit aangepast aan de Participatiewet. Artikelen met betrekking tot instroom wsw, wachtlijst wsw, financiering en bonus begeleid werken worden geschrapt. De indicatie criteria blijven ongewijzigd.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Dit besluit regelt de nader invulling van het begrip arbeidsvermogen (criteria voor toegang tot Wajong 2015) en de wijze van herbeoordeling (wel/geen arbeidsvermogen) van het zittend bestand in de Wajong.

Besluit Loonkostensubsidie

In dit besluit wordt geregeld wanneer iemand nog mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft ten behoeve van de vaststelling van de doelgroep loonkostensubsidie. Daarnaast worden in het besluit uitgangspunten benoemd die landelijk moeten gelden in verband met een zorgvuldige loonwaardebepaling. Ook bevat dit besluit mede de basis voor een ministeriële regeling met nadere eisen waaraan methodes voor loonwaardebepaling moeten voldoen zolang in de regionale Werkbedrijven hierover geen afspraken zijn gemaakt.

Besluit Werkbedrijven

Het doel van het besluit Werkbedrijven is het laten ontstaan van regionale samenwerkingsverbanden (Werkbedrijven) die op praktische wijze invulling geven aan een eenduidige regionale aanpak voor bedrijven en mensen met een arbeidsbeperking. De regionale Werkbedrijven zijn de samenwerkingsverbanden die de mensen met een arbeidsbeperking bemiddelen naar de extra banen van de banenafspraak uit het sociaal akkoord.

Besluit Beschut werk

In het Besluit beoordeling beschut werk worden de criteria vastgelegd op basis waarvan UWV mensen beoordeelt die door gemeenten worden voorgedragen voor een advies beschut werk.

Planning publicatie: december 2014