26 november 2014

Gemeentelijke taken bij re-integratie

De gemeente is op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een uitkering op grond van Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden (nug’ers) die bij het UWV staan geregistreerd als werkloze werkzoekenden.

Gemeenten kunnen op basis van de Wet participatiebudget ook re-integratie instrumenten inzetten voor een brede doelgroep van iedereen van 18 jaar en ouder.

Re-integratietraject

Een bijstandsgerechtigde meldt zich bij het Werkplein (waar het UWV WERKbedrijf en gemeenten samenwerken) voor een intake. Daar wordt een diagnose gesteld hoe moeilijk het voor de klant is een baan te vinden en wordt een advies gegeven over het te volgen re-integratietraject. In overleg met de bijstandsgerechtigde stelt u als gemeente de uiteindelijke re-integratieroute vast.

De gemeente biedt de cliënt voorzieningen aan die hem of haar kunnen helpen bij het vinden van een baan. De cliënt is verplicht gebruik te maken van de voorzieningen die de gemeente nodig acht. Als de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente de uitkering verlagen. De gemeente legt de regels die zij hanteert bij het aanbieden van re-integratievoorzieningen vast in een verordening.

Uitbesteden van re-integratie

De gemeente is volledig vrij in haar keuze om re-integratievoorzieningen zelf uit te voeren of uit te besteden aan een re-integratiebedrijf. Wanneer u besluit re-integratievoorzieningen uit te besteden, moet u rekening houden met de wet- en regelgeving rond aanbestedingen door overheden.

Meer informatie

Dossier aanbesteden op de site van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden

www.tenderned.nl

Het is belangrijk dat de gemeente periodiek toetst of de uitkeringsgerechtigde nog wel op de juiste plek zit, zodat duidelijk wordt of nog wel het juiste re-integratie-instrument wordt ingezet en om te kijken of inmiddels geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Re-integratie van mensen met een uitkering van het UWV

In principe is de gemeente niet verantwoordelijk voor de re-integratie van personen met een uitkering van het UWV. De gemeente kan echter wel re-integratiemiddelen inzetten voor deze doelgroep als dit bijvoorbeeld in het licht van de samenwerking op het Werkplein gewenst is.

Bron: www.gemeenteloket.minszw.nl