1 februari 2018

De transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid heeft elke werknemer bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst die minstens twee jaar heeft geduurd, recht op een transitievergoeding.

Dit betekent dat ook een werknemer die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, aanspraak heeft op betaling van een transitievergoeding. Dit voelt voor veel werkgevers ook onrechtvaardig, na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Het zelf beëindigen van de arbeidsovereenkomst biedt de werknemer ook geen oplossing; een werknemer heeft in dat geval immers geen recht op een transitievergoeding.

Om aan het voornoemde knelpunt tegemoet te komen, heeft minister Asscher op 21 april 2016 Reparatiewetgeving aangekondigd. Het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding is ingediend op 20 maart 2017. Het recht op een transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemers wordt in dit wetsvoorstel niet afgeschaft omdat Asscher dit beschouwde als discriminatie van arbeidsongeschikte werknemers.

In plaats daarvan is voorgesteld dat terugbetaling van deze vergoeding aan werkgevers gaat plaatsvinden door het UWV uit het Algemene werkloosheidsfonds. Voorts is voorgesteld om de transitievergoedingen die werkgevers reeds hebben betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers, met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 aan deze werkgevers terug te betalen. Hier staat tegenover dat de werkgever wel meer werkgeverspremie gaat betalen om zo de lasten te delen.

De behandeling van het wetsvoorstel is, met het demissionair worden van het Kabinet Rutte II, opgeschort. Dit betekent dat de Tweede Kamer pas weer naar het wetsvoorstel gaat kijken als er een nieuw kabinet is en er voorlopig dus geen implementatieopdracht aan het UWV zal worden gegeven. Werkgevers zullen dus vanaf 1 januari 2019 (nog) geen vergoeding van de transitievergoeding ontvangen.

Bron: https://blogarbeidsrecht.nl/