26 november 2014

De Participatiewet : Veranderingen

Welke veranderingen brengt de Participatiewet met zich mee?

•Er worden in Nederland drie grote decentralisaties voorbereidt; de Participatiewet, de Jeugdzorg en de Maatschappelijke ondersteuning;

•De mensen die nu al een Wajonguitkering ontvangen en arbeidsvermogen hebben vallen buiten de Participatiewet. Het UWV blijft hun re-integratie verzorgen en zij komen in tegenstelling tot de nieuwe jonggehandicapten niet in de bijstand terecht. Voor de re-integratie van deze groep behoudt het UWV een deel van de middelen. De overige re-integratiebudgetten en huidige Wsw subsidie vormen samen het Participatiebudget;

•Doel is om op dit Participatiebudget op termijn 1,3 miljard te bezuinigen. Concreet betekent dit voor Wsw’ers dat het subsidiebedrag van € 27.000 ,- zal dalen tot een bedrag van € 22.700,-;

•Er zal per 1 januari 2015 geen instroom in de Wsw meer plaatsvinden. De huidige groep houdt hun plek, rechten en plichten. Er is geld gereserveerd 30.000 beschutte werkplekken te behouden. De beschut werkenden zullen een arbeidsovereenkomst krijgen en in ieder geval 100% van het Wettelijk Minimumloon verdienen. De precieze regelgeving rond beschut werk worden momenteel nog in de kamer behandelt via een voorhangprocedure;

•Nieuwe jonggehandicapten die over arbeidsvermogen beschikken gaan onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes vallen en komen in de bijstand terecht. Zoals het UWV dat hiervoor had is het de taak van de gemeentes vanaf 1 januari om deze mensen te ondersteunen en te begeleiden om weer aan het werk te gaan;

•Als iemand door zijn beperking niet in staat is het minimumloon te verdienen zal de gemeente de werkgever van de jongehandicapte compenseren. Deze compensatie loonkostensubsidie is een aanvulling tot het minimumloon. Deze loonkostensubsidie vervangt het in de eerdere Wet werken naar vermogen opgenomen instrument loondispensatie;

•Voor de jonggehandicapten met arbeidsvermogen moeten werkplaatsen worden gerealiseerd. 2014 geldt als proefjaar waarin is toegezegd dat er 5000 extra banen worden gerealiseerd. Dit moet oplopen naar 125.000 werkplekken in 2025, waarvan de overheid zichzelf tot doel heeft gesteld 25.000 arbeidsplaatsen te creëren. Als het realiseren van deze arbeidsplaatsen niet lukt zal een quotum worden ingesteld, en op termijn zullen er ook boetes worden opgelegd als dit quotum niet wordt behaald. reguliere organisaties kunnen dit quotum voorkomen door in 2017 5000 meer banen te hebben vrijgesteld dan afgesproken in het sociaal akkoord.

•Deze arbeidsplaatsen gaan de eerste jaren met voorrang naar mensen met een Wajonguitkering of Wswindicatie. Wie voorrang krijgt wordt door het UWV bepaalt. Zij geven hiervoor een indicatie af waarvan de criteria in een wettelijke regeling als onderdeel van de Quotumwet komen. De loonwaarde van een jonggehandicapte (en dus de eerder genoemde subsidie die een werkgever ontvangt) wordt bepaald door het Werkbedrijf in samenspraak met de werkgever.

•De Quotumwet zal op zijn vroegst in 2017 in werking treden. In 2016 wordt samen met de sociale partners gekeken of het aantal toegezegde garantiebanen ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

•In Nederland kennen we 35 arbeidsmarktregio’s die elk een Werkbedrijf krijgen. Deze zullen de werkzoekenden verbonden met de door werkgevers gerealiseerde banen. Ook krijgen de Werkbedrijven een regiefunctie om een basispakket aan functionaliteiten te realiseren.

Bekijk ook de andere artikelen op deze website voor meer informatie over de veranderingen per doelgroep.