UWV: herstel arbeidsmarkt zet door in 2015

geplaatst op 03 februari 2015

Onder invloed van een aantrekkende economische groei verwacht UWV dit jaar een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Voor het eerst in jaren zal het aantal banen van werknemers weer groei vertonen. Het aantal vacatures neemt net als in 2014 toe, in vrijwel alle sectoren. Het aantal WW-uitkeringen zal voor het eerst in drie jaar op jaarbasis afnemen. Dit zijn enkele voorspellingen uit de vandaag uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV.

Bouw vindt weg omhoog, opnieuw krimp zorg en welzijn

UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een toename van het aantal banen van werknemers met 31 duizend banen (0,4%) in 2015. De stijging volgt op een lange periode van aanzienlijke banenkrimp. De grootste banengroei ziet UWV dit jaar in de uitzendsector. Ook in de zakelijke dienstverlening neemt het aantal banen toe in 2015. Nu het bij bedrijven beter gaat, vindt namelijk meer uitbesteding van diensten plaats. In de bouw voorziet UWV een licht herstel van de productie in 2015 en een groei van het aantal banen met 2 duizend. Het is de eerste groei op jaarbasis in de bouw sinds 2008.

De zorg- en welzijnssector blijft ook in 2015 achter bij de andere sectoren. Na een afname van de werkgelegenheid in 2014 met 36 duizend banen, wordt dit jaar een verder daling met 14 duizend banen verwacht. Door extra middelen die het kabinet vorig jaar ter beschikking heeft gesteld, zal het banenverlies minder groot zijn dan eerder voorzien. 

Ondanks de krimp bij de banen voor werknemers, is het aantal banen bij zelfstandigen de afgelopen jaren gegroeid. Ook dit jaar zal het aantal zelfstandigen zich gunstiger ontwikkelen dan het aantal banen bij werknemers.

Meer vacatures

Het aantal ontstane vacatures groeide in 2014 in alle sectoren. UWV verwacht dat de groei in 2015 doorzet. Er ontstaan bijna 800 duizend vacatures, een toename met 88 duizend (+13%). De vacaturemarkt trekt aan door uitbreiding van de werkgelegenheid en vervanging van personeel als gevolg van pensionering. Ook wisselen werknemers vaker van baan door de betere economische vooruitzichten. 

In de bouw is de verwachte vacaturegroei sterk te noemen. De oorzaak is het lage startniveau in 2014 en het aantrekken van de bouwactiviteiten. Ook in de industrie, de zakelijke diensten en vervoer en opslag neemt het aantal vacatures sterk toe in 2015. De sector zorg en welzijn loopt uit de pas. Door veranderingen in het beleid en de daardoor noodzakelijke reorganisaties neemt het aantal vacatures met 6% af. UWV voorziet een afname in alle branches, maar vooral bij de ouderenzorg. 

Lichte daling WW-uitkeringen   

Door de verbeterde conjunctuur verwacht UWV dat in 2015 minder mensen te maken krijgen met gedwongen ontslag. Het aantal WW-uitkeringen kan daardoor voor het eerst sinds 2011 dalen op jaarbasis. De daling is beperkt: UWV gaat uit van een afname met 10 duizend (-2%) tot 430 duizend WW-uitkeringen aan het eind van 2015. Omdat de economie beter herstelt, zijn de WW-ontwikkelingen in 2015 ook iets gunstiger dan de verwachtingen die UWV vorig jaar juni presenteerde. 

Lees hier de Arbeidsmarktprognose 2015.

Tof Thissen nieuwe directeur UWV WERKbedrijf

geplaatst op 27 januari 2015

De Raad van Bestuur van UWV heeft Tof Thissen benoemd tot directeur van de divisie WERKbedrijf van UWV. Hij volgt in deze functie André Timmermans op die eind vorig jaar bij UWV vertrok. Thissen start per 1 mei met zijn inwerkperiode bij UWV en zal per 1 juni zijn taak als directeur van het WERKbedrijf gaan oppakken.

Tof Thissen (1957) is op dit moment algemeen directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten – een initiatief van VNG om de dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Daarnaast is hij sinds 2004 namens GroenLinks lid van de Eerste Kamer, waarvan hij ook fractievoorzitter is. Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere beroepsonderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid, arbeidsmarkt en pensioenen en AOW.

Thissen heeft een uitgebreide staat van dienst in de sector sociale zekerheid en in het openbaar bestuur. Zo was hij voorheen onder andere bestuursvoorzitter van Divosa (vereniging van managers in lokale uitvoering van werk, inkomen en zorg) en jarenlang gemeenteraadslid en daarna wethouder in zijn woonplaats Roermond.

De Raad van Bestuur van UWV is bijzonder ingenomen met de komst van Tof Thissen naar UWV en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. Zijn deskundigheid op het gebied van sociale zekerheid, zijn professionele netwerk en zijn ervaring bij de gemeentelijke overheid hebben een grote meerwaarde voor de vele uitdagingen waar UWV de komende jaren voor staat.

UWV start online voorlichting over starten vanuit de WW-uitkering

geplaatst op 20 januari 2015

Uitkeringsgerechtigden die overwegen om een eigen bedrijf te beginnen, kunnen vanaf deze maand via de website Werk.nl de training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ volgen. De online training vervangt de voorlichtingsbijeenkomsten op de UWV-vestigingen.

Door de training online aan te bieden kunnen klanten deze op elk gewenst moment doen, ook als zij nog geen WW-uitkering ontvangen van UWV. Het bewijs van deelname aan de voorlichting geldt als voorwaarde voor het indienen van een verzoek om te starten vanuit de WW met de startersregeling. Daarnaast is voorafgaand aan de start toestemming nodig van UWV. Als onderdeel van dit traject dient de werkzoekende een ondernemingsplan op te stellen en volgt een gesprek met een adviseur van UWV over de toekenning van de onderzoeks- of startperiode.

Samenwerking met Kamer van Koophandel
Werkzoekenden die starten vanuit de WW krijgen naast UWV te maken met de Kamer van Koophandel. Beide partijen werken daarom nauw samen. Op het digitale Ondernemersplein van de KvK is sinds kort informatie van UWV beschikbaar over het starten vanuit de WW. UWV en de KvK organiseren daarnaast op 27 januari een webinar ‘Een eigen bedrijf starten vanuit de WW’. Tijdens deze interactieve workshop geven experts van UWV en KvK uitleg en vertellen ondernemers over de praktijk van het ondernemen. Geïnteresseerden kunnen zich gratis inschrijven op Ondernemersplein.nl.  

Online dienstverlening
Steeds meer werkzoekenden maken gebruik van de online dienstverlening van UWV. Dit kan zijn door het plaatsen van een CV, het zoeken naar online vacatures of om een training te volgen. UWV is in 2012 begonnen met het aanbieden van trainingen via Werk.nl. Sindsdien hebben ongeveer 500.000 werkzoekenden een online training gevolgd.

Algemene informatie over het starten als zelfstandige vanuit de WW staat op uwv.nl. De online training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ kan gevolgd worden via Werk.nl.

UWV is ‘beste overheidswerkgever’

geplaatst op 11 december 2014

In het jaarlijkse onderzoek van zakenblad Incompany naar de tevredenheid van medewerkers bij de grootste bedrijven, overheden en instellingen in Nederland, heeft UWV de hoogste score behaald in de categorie overheid. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 december in Amsterdam, nam bestuursvoorzitter Bruno Bruins de prijs in ontvangst voor ‘beste overheidswerkgever’.

In opdracht van Incompany heeft het onderzoeksbureau Motivaction in de afgelopen maanden ruim 70.000 personeelsleden gevraagd om hun werkgever te beoordelen. Van deze werknemers hebben er 4.340 geparticipeerd in het onderzoek, waaronder veel UWV-collega’s. Werknemers delen voor achttien aspecten rapportcijfers uit, verdeeld over de categorieën functie, arbeidsvoorwaarden, carrière en cultuur.

Hoogste score

Resultaat is een 22e positie overall, de hoogste score voor een werkgever binnen de overheid. Vooral in de categorieën ‘functie’ en ‘cultuur’ doet UWV het goed. De medewerkers beoordelen collegialiteit en werksfeer hoog en ook ‘zelfstandigheid’, ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘voldoening’ worden zeer goed gewaardeerd. De resultaten uit het Incompany-onderzoek sluiten aan bij het beeld dat eerder dit jaar uit het eigen Werkbelevingsonderzoek van UWV naar voren is gekomen. Ook hier hoge cijfers voor ‘de organisatie’ en ‘werkplezier’.

Werkplezier

“Je kunt gerust stellen dat mensen hier over het algemeen met plezier werken.”, zegt directeur HRM Martin Harms in een interview met het zakenblad. Volgens hem heeft UWV zich ontwikkeld tot een meer open en online organisatie. Er wordt steeds meer samengewerkt met het bedrijfsleven en overheden.” Harms ziet nog wel ruimte voor verbetering. “Wat ik graag zou willen, is dat we nog trotser worden op de organisatie.”

Opgaande trend

De goede score van UWV in deze ranglijst past binnen een constante opgaande trend in de afgelopen jaren. Sinds het eerste onderzoek van Incompany in 2005 is UWV gestegen van een 5,65 naar 6,98 in 2014.

 

Incompany

Kennisverslag over ontwikkelingen in dienstverlening UWV

geplaatst op 09 december 2014

Drie keer per jaar verschijnt het UWV Kennisverslag (UKV) met artikelen over recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten. In het nieuwe UWV Kennisverslag (UKV) besteden we onder andere aandacht aan manieren waarop UWV zijn dienstverlening wil verbeteren. WW’ers wordt gevraagd aan het begin van hun werkloosheid de Werkverkenner in te vullen. De Werkverkenner stelt een snelle diagnose vast op basis van 11 harde en zachte factoren die de kans op werkhervatting kunnen beïnvloeden, en voorspelt hun kans om binnen een jaar het werk te hervatten. De Werkverkenner is op 11 vestigingen ingevoerd en in het eerste half jaar al door ruim 44.000 WW’ers gebruikt. UWV wil vanaf 2015 de uitkomsten van de Werkverkenner geautomatiseerd verbinden aan de online dienstverleningproducten die passen bij de individuele situatie van de klant. Hiermee bieden we meer maatwerk in een online omgeving.

UWV investeert in een verdere professionalisering van zijn verzekeringsartsen. Evidence-based medicine (EBM), ofwel ‘geneeskunde op basis van bewijs’, maakt expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruik van het best beschikbare bewijs bij het maken van keuzes. Een 5-daagse EBM-training leidt bewijsbaar tot een betere onderbouwing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Daarnaast besteden we aandacht aan de effecten van financiële prikkels in de ‘Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’ (WGA). We gaan na in hoeverre deze prikkels leiden tot een hogere arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten en uitstroom uit de WIA. 

Lees de UWV Kennisverslag 2014-3.

‘Bedrijven kunnen talent met arbeidsbeperking beter benutten’

geplaatst op 10 december 2014

UWV en Stichting Studeren & Werken op Maat starten een offensief om meer Wajongers aan een reguliere baan te helpen. Inzet is om de komende twee jaar 250 middelbaar en hoger opgeleide professionals met een arbeidsbeperking een duurzame plek te bieden op de arbeidsmarkt. De Start Foundation steunt het initiatief.

Stichting Studeren & Werken op Maat ondersteunt talent met een arbeidshandicap bij het vinden van werk en de extra faciliteiten die hierbij nodig zijn. Ze heeft sinds 2012 al 125 young professionals met succes begeleid naar een reguliere baan. Nu de overheid per 1 januari 2015 bedrijven actief gaat stimuleren om banen te creëren voor arbeidsgehandicapten, verhoogt ook de stichting haar doelstelling.  

Uitdaging bedrijfsleven

Initiatiefnemer Bart de Bart (26): ‘Studeren & Werken op Maat richt zich op de kwaliteiten van mensen in plaats van op hun beperkingen. Vanuit deze positieve visie en met een groeiend netwerk aan bedrijven lukt het ons om mensen te plaatsen. De ondersteuning en expertise die we van UWV en Start Foundation krijgen is hierbij heel belangrijk. Maar bedrijven kunnen het talent van arbeidsbeperkten nog veel beter benutten. We dagen het Nederlandse bedrijfsleven uit om mét ons meer vacatures te vervullen.’

Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van UWV: ‘In het kader van de Participatiewet hebben werkgevers zich gecommitteerd om 100.000 banen voor arbeidsgehandicapten te realiseren tot 2026. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Het is van belang dat er, naast deze baanafspraken, ook aandacht blijft voor hoogopgeleiden met een arbeidsbeperking. De Stichting Studeren & Werken op Maat beschikt over de expertise om dit talent te helpen bij het vinden van werk.’

Ondersteuning Start Foundation

Start Foundation heeft aangekondigd de Stichting Studeren & Werken op Maat te helpen bij het verwezenlijken van haar doelstellingen. Het gaat bijdragen aan het professionaliseren van de innovatieve methode waarmee de stichting young professionals met een arbeidsbeperking in staat stelt hun eigen hulpvraag te formuleren en regie te nemen op de start van hun loopbaan op de reguliere arbeidsmarkt. 

UWV: mismatch op de arbeidsmarkt neemt toe

geplaatst op 04 december 2014

UWV waarschuwt in het vandaag gepubliceerde rapport Sectoren in beeld voor een groeiende mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks de hoge werkloosheid kunnen werkgevers met name in technische en ICT-beroepen onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden.

In diverse sectoren zijn er bovendien zorgen over de beschikbaarheid van personeel op het moment dat de economie blijvend aantrekt en vergrijzing leidt tot het vertrek van ervaren vakmensen. Uit het rapport blijkt ook dat Nederland ondanks het ingezette herstel op de arbeidsmarkt een periode van geringe banengroei tegemoet gaat. De positie van laagopgeleiden komt verder in het gedrang door technologische ontwikkelingen en de hevige concurrentie op de arbeidsmarkt. 

Crisis laat sporen na 

In het rapport Sectoren in beeld zet UWV de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in sectoren op een rij. Het rapport laat zien dat de productie en de werkgelegenheid in meer dan de helft van de sectoren nog altijd niet terug zijn op het niveau van voor de crisis. In onder meer de bouw, de financiële dienstverlening, de chemie en de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling kromp het aantal banen voor werknemers in de periode 2008-2013 met meer dan 10 procent. Prognoses voor de arbeidsmarkt duiden ook voor de komende jaren op een geringe toename van het aantal banen. De banengroei zal voor een belangrijk deel komen van de uitzendbranche en intermediairs. Hierbij gaan uitzendkrachten aan de slag in sectoren waar de vraag toeneemt. Naar sector bekeken wordt met name in de specialistische zakelijke dienstverlening en de opkrabbelende bouwnijverheid meer werkgelegenheid verwacht.

Groeisectoren

Door toenemende automatisering en digitalisering zijn structureel veel banen verdwenen in onder meer de landbouw, industrie en financiële dienstverlening. Er zijn echter ook groeibranches: in de IT, bepaalde technische diensten, online winkels en de opslag en dienstverlening voor het vervoer is het aantal banen de afgelopen 10 jaar soms fors gegroeid. Deze branches merken de gevolgen van de crisis, maar met het aantrekken van de economie liggen hier goede kansen voor banengroei. Ook binnen de industrie zijn er groeibranches, zoals de machineindustrie en de reparatie en installatie van machines. 

UWV verwacht dat ruim de helft van de werkgelegenheidsgroei gaat naar zzp’ers en uitzendkrachten. De inzet van uitzendkrachten is weliswaar tijdens de crisis gedaald, maar recente prognoses laten weer een forse groei van het aantal uitzendbanen zien. Dit is doorgaans een teken van aantrekkende werkgelegenheid, maar het aandeel van de flexibele schil zal de komende jaren naar verwachting wel toenemen.

Mismatch

De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door een overschot aan personeel. Tegelijkertijd zijn er signalen van een krappe arbeidsmarkt in bepaalde segmenten, bijvoorbeeld in technische en ICT-beroepen. Dit leidt tot de paradoxale situatie dat er moeilijk vervulbare vacatures zijn, maar dat het aantal werkzoekenden hoog blijft. Ook is er mogelijk onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar op het moment dat de economie blijvend aantrekt en vergrijzing leidt tot het vertrek van ervaren vakmensen. Werkgevers en werkzoekenden hebben er belang bij dat deze knelpunten worden opgelost. Volgens de onderzoekers ligt hier een noodzaak tot actief arbeidsmarktbeleid. 

Werkgevers stellen door automatisering en digitalisering hogere eisen aan het personeel. Hierdoor, en door de crisis, ontstaat minder vraag naar middelbaar opgeleiden die vervolgens vaker aan de slag gaan op een lager niveau. Dit gaat ten koste van de positie van lager opgeleiden.

Over het hoofdlijnenrapport Sectoren in beeld

UWV maakt sinds 2012 samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG,  arbeidsmarktdeskundigen en S-BB arbeidsmarktanalyses van de belangrijkste sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt en kunnen worden gebruikt voor de totstandkoming van sectorplannen. Ze dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten. Het hoofdlijnenrapport schetst de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende sectoren. De sectorbeschrijvingen die zijn gepubliceerd zijn te vinden via www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie

Lees Sectoren in beeld – hoofdlijnen

Lees Sectoren in beeld – analyse

Koning brengt werkbezoek aan UWV Groningen

geplaatst op 13 november 2014

Zijne Majesteit de Koning heeft op donderdag 13 november met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek gebracht aan UWV Groningen. Zij werden vergezeld door de voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, Bruno Bruins. Doel van het bezoek was inzicht te krijgen in het werk van UWV in het algemeen en in de regio Groningen in het bijzonder.

UWV zorgt als zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA en Ziektewet, maar ook voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. UWV werkt voor werkzoekenden, mensen met een uitkering, werkgevers, arbeidsmarktprofessionals en gegevensafnemers, zoals gemeenten of de Belastingdienst. De arbeidsmarkt in Groningen wordt gekenmerkt door hoge werkloosheid. Daarnaast kent de regio een meerjarige negatieve groei en er is sprake van een daling van beroepsbevolking. Parallel vinden er  – ook op de arbeidsmarkt-  decentralisaties van beleid plaats, die ook van invloed zijn op de regio Groningen.

Het bezoek startte met een rondetafelgesprek met klanten van UWV Groningen: vertegenwoordigers van de gemeenten Delfzijl en Groningen en mobiliteitscentrum Aldel, een werkgever en medewerkers van UWV. Na een korte introductie door UWV voorzitter Bruins werd de samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en UWV besproken. Centraal stond daarbij de Participatiewet, de uitdaging rondom werkgelegenheid in de regio Groningen en het werk van mobiliteitscentrum Aldel. Het mobiliteitscentrum is opgericht om honderden ex-werknemers van aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl en toeleveringsbedrijven in de regio te begeleiden naar nieuw werk.

Aansluitend kreeg de Koning een demonstratie van WERK.nl en de digitale Werkmap, waarmee werkzoekenden vacatures kunnen bekijken, kunnen solliciteren en een uitkering kunnen aanvragen. Daarna volgde een rondleiding door het telefonische Klant Contactcentrum van UWV. Koning Willem-Alexander en minister Asscher luisterden mee met klantgesprekken en spraken met medewerkers. Vervolgens namen de Koning en de minister deel aan een netwerktraining voor 50-plussers. Het werkbezoek werd afgesloten met gesprekken met de cliëntenraad van UWV, FNV/CNV Jongeren, de ondernemingsraad van UWV en medewerkers van UWV over arbeidsmarktinformatie, het project 50-plus en handhaving.

Het bezoek met minister Asscher is het eerste in een reeks werkbezoeken van de Koning met ministers, waarbij de desbetreffende bewindspersoon een deel van het werkterrein van zijn ministerie laat zien. 

Werkbezoek koning Willem-Alexander

Waardering voor UWV stijgt

geplaatst op 09 september 2014

De waardering van werkzoekenden en werkgevers voor de dienstverlening van UWV is afgelopen jaar verder gestegen. Dat schrijft minister Asscher dinsdag 9 september in een brief aan de Tweede Kamer. Bij werkzoekenden is het gemiddelde rapportcijfer gestegen van 6 begin vorig jaar naar gemiddeld 6,4 dit jaar. Bij werkgevers nam de waardering toe van 5,5 naar 5,9.

Persoonlijke gesprekken

In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat de minister in op verbeteringen in de dienstverlening van UWV aan klanten. Hij schrijft dat de dienstverlening van UWV na een wetswijziging in 2012 verregaand is gedigitaliseerd. Omdat zowel het kabinet als UWV belang hechten aan het behoud van een deel persoonlijke dienstverlening is UWV overgegaan tot het voeren van persoonlijke gesprekken met alle WW-gerechtigden. Deze gesprekken vinden plaats na drie maanden WW en worden herhaald na zes en negen maanden.

Hulp bij gebruik computer

Minister Asscher geeft aan dat er ruimte blijft bij UWV voor ondersteuning aan uitkeringsgerechtigden die niet of slecht met de computer overweg kunnen. Met ministerie van Sociale Zaken stelt hiervoor volgend jaar wederom extra geld beschikbaar. De leeftijdgrens van de aanpak ouderenwerkloosheid is recent verlaagd van 55 naar 50 jaar. Voor deze doelgroep stelt UWV extra ondersteuning beschikbaar middels trainingen en bijvoorbeeld de organisatie van Inspiratiedagen. Volgens de minister is daardoor niet alleen de dienstverlening aan deze groep verbeterd, maar neemt ook het aantal 55-plussers dat een baan vindt weer toe. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er 9.000, dit jaar is dat aantal opgelopen tot ruim 12.000.

Werk.nl verbeterd

In zijn brief schrijft de minister dat UWV de afgelopen periode veel werk verzet heeft om de stabiliteit van werk.nl te verbeteren. Vanaf dit najaar zal er verder gewerkt worden aan functionele verbeteringen van de website zodat verdere verbetering in de matching van vraag en aanbod kan worden doorgevoerd, effectiever kan worden gehandhaafd en er meer gebruiksgemak ontstaat. Technisch onderhoud aan werk.nl zal overigens ook in de toekomst regelmatig aan de orde blijven. Minister Asscher besluit met de mededeling dat de UWV-norm van 1% voor het percentage foutmeldingen dat bezoekers op werk.nl in beeld kregen vanaf de tweede helft van 2013 wordt gehaald. De beschikbaarheid van werk.nl en de snelheid van de site zijn in 2014 sterk verbeterd.

Lees hier de volledige brief van minister Asscher.

UWV: WGA-premie stabiel, lichte stijging ZW-premie

geplaatst op 01 september 2014

Werkgevers maken gebruik van de keuzemogelijkheden voor arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen. Werkgevers kunnen kiezen tussen aanbiedingen van particuliere verzekeraars, van publieke verzekeraar UWV of voor volledig eigenrisicodragerschap. UWV ziet een deel van de werkgevers terugkeren uit het eigenrisicodragerschap om de WGA weer publiek te verzekeren. Bij de Ziektewet verkiezen met name grote werkgevers het eigenrisicodragerschap boven de publieke verzekering. De gemiddelde WGA-premie van UWV is stabiel op een laag niveau en is voor volgend jaar berekend op 0,48 procent. De gemiddelde premie ZW-flex kent een lichte stijging en is bepaald op 0,35 procent in 2015.

Het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering is dit jaar afgenomen met vijf procentpunt tot 46 procent van de loonsom. UWV verwacht dat het marktaandeel van eigenrisicodragers volgend jaar afneemt tot 43 procent, omdat de UWV-premies zich nog steeds gunstig verhouden tot de marktpremies. Op dit moment zijn 78.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA-vast (gezamenlijke loonsom € 89 miljard). Vorig jaar waren 85.000 werkgevers eigenrisicodrager (loonsom € 97 miljard).
Een omgekeerde beweging is zichtbaar in het marktaandeel van de ZW-flex. Daar is het aantal eigenrisicodragers toegenomen tot 24 procent van de loonsom (was 6 procent in 2013). Voor volgend jaar verwacht UWV dat de stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers doorgroeit naar 34 procent. Met name grote werkgevers worden eigenrisicodrager. In 2014 zijn 5.300 werkgevers eigenrisicodrager (loonsom € 47 miljard). In 2013 waren dit er 1.500 (loonsom € 12 miljard).

Stabiele premie WGA-vast

Het gemiddelde premiepercentage voor vaste dienstverbanden (WGA-vast) blijft evenals de voorgaande jaren stabiel. De premie daalt licht van 0,49 procent in 2014 naar 0,48 procent in 2015. Dat de premie stabiel blijft, ondanks dat de lasten stijgen, komt door een aanzienlijk aantal werkgevers dat het eigenrisicodragerschap heeft verruild voor een publieke verzekering bij UWV. Deze werkgevers hebben hun lopende uitkeringen al gefinancierd en beginnen daarom bij UWV met een lage premie. Werkgevers die al bij UWV verzekerd zijn, zien hun gemiddelde premie wel licht stijgen van 0,49 naar 0,51 procent.

Premie WGA-flex stijgt volgens verwachting

Het gemiddelde premiepercentage van de WGA voor flexibele dienstverbanden (WGA-flex) stijgt van 0,17 procent in 2014 naar 0,24 procent in 2015. De premie wordt gestort in de Werkhervattingskas, van waaruit de WGA-flexuitkeringen ontstaan vanaf 2012 worden betaald. Een premiestijging is gebruikelijk bij een nieuwe verzekering en is dan ook ingecalculeerd. De komende jaren zal de stijging afvlakken. Tegenover deze stijging van de premie WGA-flex staat een daling van de premies voor de Sectorfondsen waaruit de uitkeringen ontstaan vóór 2012 worden betaald.

Lichte stijging premie ZW-flex

Het gemiddelde premiepercentage ZW voor flexibele dienstverbanden (ZW-flex) stijgt licht van 0,31 procent in 2014 naar 0,35 procent in 2015. Door een sterke toename van het aantal eigenrisicodragers en een verwachte verdere toename volgend jaar neemt de totale loonsom van de bij UWV-verzekerde werkgevers af. De uitkeringslasten nemen door deze beweging ook af, maar iets minder. Dit komt doordat werkgevers die eigenrisicodrager worden gemiddeld een iets lager ZW-risico hebben dan werkgevers die bij UWV blijven. Doordat de loonsom harder daalt dan de uitkeringslasten stijgt de gemiddelde premie.

Achtergrondinformatie gedifferentieerde premies WGA en ZW

De Werkhervattingskas (Whk) is opgericht op 1 januari 2007, een jaar na de invoering van de WIA. De premiedifferentiatie bestond in de jaren 2007 tot en met 2013 uitsluitend uit de premie WGA voor personeel met een vast dienstverband.
Sinds begin 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie uit de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de premiedifferentiatie uitgebreid met twee additionele premiecomponenten. Een ter dekking van de WGA-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband en een ter dekking van de ZW-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband. Vanaf 2016 worden de twee WGA-componenten samengevoegd.

Download het rapport Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015