Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

Bedrijven moeten onder de boete van de quotumwet uit kunnen als ze werk uitbesteden aan een bedrijf dat wel voldoende arbeidsgehandicapten in dienst heeft. Deze sociale ondernemingen moeten hun ‘rechten’ kunnen overdragen aan bedrijven die niet aan de wet voldoen.

Lees het complete bericht op www.volkskrant.nl.

De Normaalste Zaak: “Sociaal inkopen moet meetellen in quotumwet”

No-riskpolis 2015 Participatiewet

VNG en UWV hebben voor het jaar 2015 een afspraak gemaakt over de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet.

Voor werkgevers betekent deze afspraak dat zij voor gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan gebruik kunnen maken van een no-riskpolis die gelijk is aan de bestaande polis voor Wajongers.

De Programmaraad en SZW organiseren op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur speciaal voor gemeenteambtenaren een chatsessie over loonwaardebepaling en no-riskpolis.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm, premiekorting arbeidsgehandicapten, loonkostensubsidie

Het overzicht met veelgestelde vragen is aangevuld met vragen over de kostendelersnorm, premiekorting arbeidsgehandicapten, loonkostensubsidie.

 • De kostendelersnorm is ook van toepassing op de IOAW/IOAZ. Echter daarvoor gelden afwijkende bepalingen t.o.v. de bijstand. Hoe wordt de kostendelersnorm op de IOAW toegepast?
 • Is de premiekorting arbeidsgehandicapten (mobiliteitsbonus) toepasbaar op de nieuwe doelgroep Participatiewet?
 • Wordt er landelijk een modelbeschikking voor de Loonkostensubsidie beschikbaar gesteld?
 • Hoe moet loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet worden betaald en is de loonkostensubsidie belast of onbelast?

Lees de vragen met antwoorden op www.samenvoordeklant.nl

Stel uw vragen over loonwaardebepaling en no-risk polis

De Programmaraad en SZW organiseren op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur speciaal voor gemeenteambtenaren een chatsessie over loonwaardebepaling en no-riskpolis.

De sessie is bedoeld om gemeenteambtenaren te ondersteunen bij inhoudelijke vragen en om ervaringen uit te wisselen.

De vragen die binnenkomen worden door inhoudelijk deskundigen van SZW en de Programmaraad beantwoord. U kunt tijdens de chatsessie ook met elkaar van gedachten wisselen over aanpakken, oplossingen en vragen in de eigen gemeente/arbeidsmarktregio.

De chatsessie vindt plaats op het forum Sociaal Domein. Bent u nog geen lid van dit forum? Meld u dan aan met uw gemeentelijk mailadres aan via de link https://forum.vng.nl/do/login voor het forum Sociaal Domein. Medewerkers van UWV en SW-bedrijven die vragen hebben over loonwaardebepaling en no-riskpolis kunnen deze uiterlijk 28 januari mailen naar pwet@samenvoordeklant.nl. Vragen worden in de chatsessie meegenomen.

Inloggen

Tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u inloggen in het forum Sociaal Domein. Hier vindt u via een rode knop de chatruimte waar u uw vraag kunt stellen. Bent u al lid van het forum Sociaal Domein? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. U kunt dan op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur inloggen en in de chatruimte uw vraag stellen.

Vragen?

Heeft u vragen of problemen met inloggen? Mail dan naar forum.helpdesk@vng.nl.

Follow-up

Alle vragen en antwoorden worden via de website van de Programmaraad www.samenvoordeklant.nl gedeeld. Informatie over de deelnemers wordt niet getoond.

Methodieken voor bepalen loonwaarde op werkplek gepubliceerd

Blik op Werk heeft op 18 december 2014 de Loonwaardegids gepubliceerd met daarin de negen methodieken die gevalideerd zijn. In het regionaal werkbedrijf kunnen de partijen met deze gids in de hand een methodiek selecteren die ze regionaal gaan inzetten voor het bepalen van de loonwaarde op de werkplek.

Blik op Werk toetst in opdracht van de Werkkamer of loonwaardemethodieken voldoen aan de kwaliteitsstandaard. Dat is een continu proces. Aanbieders kunnen zich bij Blik op Werk melden voor validatie. Bij een positief resultaat wordt de methodiek opgenomen in de Loonwaardegids. Iedere loonwaardemethodiek wordt periodiek getoetst om te kijken of deze nog voldoet aan de kwaliteitseisen.

De methodieken die nu voor 1 of 2 jaar gevalideerd zijn betreffen:

 1. !Talent6
 2. Activa
 3. CompetenSYS
 4. Dariuz
 5. Loonwaarde Advies Tool
 6. Matchcare
 7. PTC Werkstap
 8. UWV
 9. VTA/DWI

Begin 2015 zullen in ieder geval nog drie methodieken het validatie traject ingaan.

Loonwaardemethodiek doorgeven

Met de informatie uit de Loonwaardegids kunnen gemeenten, UWV en sociale partners in de arbeidsmarktregio’s een goed onderbouwde keuze maken voor de methodiek die regionaal gehanteerd wordt bij het bepalen van de loonwaarde op de werkplek.

Dat betekent overigens dat ook UWV zich committeert aan het inzetten van de gezamenlijk gekozen loonwaardemethodiek.

Arbeidsmarktregio’s moeten hun keuze schriftelijk aan het ministerie van SZW doorgeven. De melding moet worden gedaan door het bestuur namens de aangesloten colleges. Het is aan te bevelen om in de brief te onderbouwen dat voldaan wordt aan de eisen van artikel 2 van het besluit. De staatssecretaris moet vaststellen of die methode aan de eisen van artikel 2 van het besluit voldoet.

Voor regio’s/gemeenten die hun keuze nog niet hebben doorgegeven is de ministeriële regeling Loonkostensubsidie Participatiewet per 1 januari 2015 van kracht.

Meer informatie

 

Infographic over doelgroepregister beschikbaar

Het UWV heeft een infographic gemaakt van het doelgroepregister. Met deze infographic wordt in één oogopslag duidelijk wat de functie is van het register, welke mensen in de doelgroep vallen en welke gegevens opgevraagd kunnen worden.

UWV heeft de opdracht gekregen het doelgroepregister in te richten. Met de gegevens uit dit register kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de banenafspraak monitoren. In het themadossier Participatiewet en banenafspraak op uwv.nl is de infographic gepubliceerd.

Download de infographic doelgroepregister via www.uwv.nl.

Impressie implementatiedag Participatiewet december 2014

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde tot eind van het jaar elke maand een implementatiedag over de Participatiewet en de WWB-maatregelen. De laatste implementatiedag van dit jaar was op vrijdag 12 december 2014 in Utrecht. Een zeer druk bezochte dag.

Deze dag werd afgesloten met een plenaire gesprek met staatssecretaris Klijnsma, leden van de Programmaraad en de ‘5×35’ bestuurders uit de arbeidsmarktregio’s: wethouders centrumgemeenten, werkgevers, werknemers, UWV en onderwijs.

Een impressie van de dag

Meer informatie

Klijnsma roemt regionale samenwerking bij landelijke aftrap Participatiewet

maandag 15 december 2014 | 09:17 uur | Nieuwsbericht | Bron: www.rijksoverheid.nl

“Er moet nog veel gebeuren: het échte werk begint natuurlijk op 1 januari. Maar het is prachtig om te zien wat er in de arbeidsmarktregio’s nu al tot stand is gebracht”. Dit zei staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een landelijke conferentie over de Participatiewet die op 12 december 2014 plaatsvond in Utrecht. Deze wet treedt op 1 januari 2015 in werking en heeft als doel meer banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Op de drukbezochte conferentie ‘De kracht van de regio” in het Muntgebouw in Utrecht waren landelijke kopstukken en delegaties uit de arbeidsmarktregio’s van het land vertegenwoordigd. Niet alleen vrijwel alle 35 wethouders van de centrumgemeenten, maar ook ondermeer vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, de vakbeweging, het UWV en het onderwijs. Deze partijen werken regionaal samen in zogenoemde werkbedrijven die als taak krijgen uitvoering te geven aan de Participatiewet en de banenafspraak die het kabinet maakte met de sociale partners.

Die afspraak houdt in dat de komende jaren 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die kunnen werken, maar vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Voor werkgevers zijn ondersteunende voorzieningen zoals de inzet van ‘jobcoaches’, no-risk polissen, aanvullingen op het loon en werkplekaanpassingen beschikbaar. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste in aanmerking voor deze garantiebanen. Als deze er in onvoldoende mate komen, treedt een quotumregeling in werking.

Staatssecretaris Klijnsma herhaalde op de bijeenkomst in Utrecht nogmaals dat zij hoopt deze heffing ‘als stok achter de deur’ nooit nodig te hebben. Daarvoor is het van belang om de komende tijd vooral de verbinding met het onderwijsveld en de andere samenwerkende partijen verder te verstevigen. “Maar als ik zie wat er allemaal al in gang is gezet, sterkt mij dat in de overtuiging dat goede regionale samenwerking echt onontbeerlijk is om de Participatiewet te laten slagen.”

VVD en PvdA: ‘Doelgroep arbeidsgehandicapten uitbreiden’

Ook hoger opgeleiden kunnen straks in aanmerking komen voor de 125 duizend extra banen voor arbeidsgehandicapten die zijn aangekondigd. Mocht blijken dat dat tot verdringing van lager opgeleiden leidt, dan wordt het aantal banen uitgebreid. VVD en PvdA zijn het eens geworden over een plan daarvoor.

Lees verder op www.volkskrant.nl.

VVD en PvdA: 'Doelgroep arbeidsgehandicapten uitbreiden'

Klanten met psychische klachten vergen speciale aandacht

Wat is het arbeidsvermogen van klanten met psychische aandoeningen? En hoe kun je deze klanten het beste begeleiden bij hun re-integratie? Prangende vragen, zeker nu door de Participatiewet meer mensen met psychische klachten zich als werkzoekende bij gemeenten zullen melden. Met de nieuwe werkwijzer ‘Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen’ probeert Divosa daar antwoord op te geven.

De werkwijzer laat zien hoe sociale diensten kinnen helpen met werk en participatie. Daarvoor is een andere aanpak nodig dan nu vaak gebruikelijk is. Belangrijkste boodschap: Ga er niet vanuit dat een klant met psychische problemen niet kan of wil werken. Kijk naar wat iemand wél kan, zet de deskundigheid van collega’s uit de geestelijke gezondheidszorg in en zoek samen naar een aanpak die werkt.

Bewezen interventies

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de interventies waarvan is bewezen dat ze effectief zijn bij toeleiding naar werk. Een gemeente kan die interventies zelf uitvoeren, inkopen, maar beter nog, samen met andere organisaties. Daarom is het belangrijk dat een sociale dienst onderdeel is van een netwerk en gebruikmaakt van en samenwerkt met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen én werkgevers. 

Op de werkplek

De werkwijzer onderstreept vijf aandachtspunten die juist voor de re-integratie van deze groep essentieel zijn:

 • handel vanuit de mogelijkheden van de cliënt;
 • speel in op de wensen van werkgevers, maar geef een duidelijk en reëel beeld van wat een werkgever kan verwachten;
 • ontzorg de werkgever;
 • zorg voor adequate begeleiding (jobcoaching) voor de kandidaat en zo nodig voor zijn werkomgeving;
 • maak ook hierbij gebruik van de mogelijkheden van ervaringsdeskundigen.

Organisatie en beleid

Re-integratie van mensen met psychische aandoeningen vergt van sociale diensten aanpassingen van de organisatie en specifiek beleid:

 • investeren in een netwerk van deskundigen;
 • gebruikmaken van de arbeidsmarktregio en het regionaal Werkbedrijf om dat netwerk op te bouwen;
 • verankering van relevante kennis en
 • beschikbaar maken van interventies en instrumenten.

Tips op een rij

Bij de Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen horen twee kaarten: een met tips en aandachtspunten voor klantmanagers en een voor leidinggevenden.

Bijeenkomsten over re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Divosa zal in de komende maanden op verschillende manieren bekendheid geven aan de inhoud van de werkwijzer. Uiteraard samen met de organisaties die meewerkten aan de totstandkoming. 

Voor meer informatie: jtimmermann@divosa.nl

Downloads

logo Vakmanschap Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Vakmanschap 2014 van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid.