‘HBO-studenten doen steeds langer over halen diploma’

Leerlingen in het hoger beroepsonderwijs doen er langer over om hun diploma te halen dan vroeger, studenten in het wetenschappelijk onderwijs schieten juist beter op dan in het verleden. 
 

Dat staat in ‘Wikken en wegen in het hoger onderwijs’, een publicatie die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag presenteerde.

In het hbo worden de studenten aan het eind strenger beoordeeld. Daardoor halen studenten vaak minder snel hun getuigschrift. Aan de universiteiten halen aanzienlijk meer studenten een diploma na vier jaar.

Dat komt doordat ze meer aan bepaalde eisen moeten voldoen. Volgens één van de onderzoekers vinden ze dat vaak ook wel prettig, hoewel er veel is geklaagd over het ‘rendementsdenken’.

Tempo maken

De studenten zien toch wel vaak het voordeel van tempo maken in het begin, zegt de onderzoekster, waardoor ze later in hun studie ook wat meer ruimte hebben voor verdieping.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is bezorgd over het hbo. “Het is van groot belang dat in het eerste jaar van het hbo meer ruimte komt voor het leren van studievaardigheden, zoals zelfstandigheid en het vermogen te plannen. Daar hebben zowel hogeschool als student later profijt van”, zegt voorzitter Jan Sinnige.

Doostroming

De doorstroom van mbo naar hbo neemt volgens hem enorm af.

Slechts een derde van de studenten stopt volgens Sinnige na het mbo omdat ze willen gaan werken. Anderen stoppen omdat ze geen zin hebben in het volgen van verder onderwijs, vanwege financiële redenen of omdat ze moeite hebben met keuzes maken, zegt hij. “Als geen zin hebben een reden is om niet door te studeren, gaat iets structureel mis.”

Ook slaat hij alarm over de bevinding dat er studenten zijn die twintig uur per week werken om rond te komen. “Als je zoveel moet werken om rond te komen is het haast onmogelijk om volwaardig te kunnen studeren.”

‘Vluchteling kan makkelijker vrijwilliger worden”

shutterstock_5546932
Vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben, kunnen voortaan sneller als vrijwilliger aan de slag. Een deel van de administratieve rompslomp wordt voortaan achteraf gedaan.
 

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) past de procedure aan, maakte hij dinsdag bekend. Organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden aan asielzoekers moeten nu een ontheffing aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of de activiteit geen betaald werk verdringt. Ook mag de organisatie geen winst willen maken.

Deze procedure blijkt een bureaucratisch obstakel. De toetsing door UWV volgt voortaan achteraf. Zo kan een asielzoeker beginnen met het vrijwilligerswerk als de ontheffing is aangevraagd.

Uit een onderzoek onder asielzoekers en vluchtelingen met vergunning in de opvang blijkt dat de meesten van hen belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld om kennis te maken met de Nederlandse taal.

 

Bron: NU.nl

‘Dullaert: ‘Duizenden kinderen zitten onnodig thuis’

Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis omdat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert maandag in de Volkskrant. Hij bestudeerde de afgelopen maanden de ‘thuiszittersproblematiek’.

Thuiszitterspact
Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt, ligt in Nederland al jaren rond de 10.000. Scholen, gemeenten en drie ministeries hebben in juni het Thuiszitterspact ondertekend om dit aantal met Dullaert als ‘aanjager’ terug te brengen. Hij reisde de afgelopen maanden door het land en zag dat het op sommige plekken goed gaat en op andere niet. Er wordt niet goed samengewerkt tussen scholen, gemeenten en jeugdzorg.

Speciale onderwijsbehoefte
‘Over thuiszitters wordt soms gesproken als kinderen die een ziekte hebben. Die kinderen zijn niet ziek, ze hebben een speciale onderwijsbehoefte. Het is aan scholen en gemeenten om daarin te voorzien.’ Volgens Dullaert willen de scholen geen oplossing zoeken omdat ze vinden dat ze de kinderen niet het onderwijs kunnen bieden dat ze nodig hebben. ‘Van sommige rectoren kreeg ik, na veel doorvragen, te horen dat ze bang waren voor slechtere slagingspercentages omdat deze leerlingen mogelijk slecht zouden scoren.’

Onvoldoende beeld
Veel gemeenten hebben het aantal kinderen dat thuiszit nog onvoldoende in beeld. ‘Ik vind dat je als gemeente moet willen dat het goed gaat met de jongeren in jouw gemeente. Maar als je toch op de centen gaat letten, focus dan op het naar school brengen van thuiszitters.’ (ANP)

 

Bron: Binnenlandsbestuur

‘Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking’

 Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten is vastgelegd dat er aan het eind van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Uit de eerste cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar al 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector en 1.508 bij de sector overheid.

Werkgevers in de marktsector lopen daarmee ruim voor op schema. Werkgevers bij de overheid moeten aan het eind van dit jaar 3.000 extra banen gerealiseerd hebben. Zij waren bij de tussenmeting van eind vorig jaar dus halverwege het gestelde doel dat eind 2015 moet zijn bereikt. Dit meldt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er tussen nu en 2026 in totaal 100.000 extra banen beschikbaar moeten komen voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen. Daar bovenop moet de overheid als werkgever voor 2025 in totaal ook nog eens 25.000 extra banen voor deze doelgroep leveren. Vanuit de Participatiewet, die op 1 januari in werking is getreden, zijn ondersteunende maatregelen beschikbaar als loonkostensubsidie, jobcoaches en aanpassingen op de werkvloer als dat nodig is. Ook is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling dat vanaf januari 2016 voorziet in het beschikbaar stellen van no-risk polissen en mobiliteitsbonussen voor de hele doelgroep van de banenafspraak

Wat in de eerste meting verder opvalt is dat ongeveer twee derde van alle extra banen via zogenoemde ‘inleenverbanden’ tot stand zijn gekomen. Het gaat dan met name om mensen die vanuit een sociaal werkbedrijf worden gedetacheerd voor werkzaamheden bij een regulier bedrijf. Deze extra detacheringen zijn voor een groot deel ingevuld door mensen die op de wachtlijst stonden voor een plek bij een sw-bedrijf. Op basis van de tussenmeting lijkt het erop dat gemeenten en sociale partners mensen met een plek op de wachtlijst en Wajongers inderdaad, zoals afgesproken, met voorrang op de extra banen hebben geplaatst.

“We zijn er zeker nog niet, maar dit is een zeer bemoedigend begin”, stelt staatssecretaris Klijnsma in een reactie op de cijfers. De komende jaren zal het aantal extra banen ten opzichte van de eerste ‘aanloopjaren’ verder toenemen. “Ik reken op een goed vervolg. Dat is ook nodig want het is de hoogste tijd dat ook mensen met een beperking een eerlijke kans krijgen om volop mee te doen op de arbeidsmarkt.”

 

‘Veel onterechte uitkeringen aan arbeidsongeschikte’

Zo’n 150.000 mensen ontvangen mogelijk ten onrechte een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Dat zeggen verzekeringsartsen van het UWV verenigd in de NOVAG. Belangrijkste oorzaak is het te lage aantal herkeuringen.  

Veel arbeidsongeschikten zouden jarenlang, soms wel tien jaar, geen verzekeringsarts zien nadat ze (deels) zijn afgekeurd. Een deel van hen is in die periode hersteld en heeft dus eigenlijk geen recht meer op een uitkering.

Te weinig artsen
Het UWV voert jaarlijks 32.000 herkeuringen uit. Daar vallen ook de herkeuringen onder die mensen zelf aanvragen omdat hun situatie bijvoorbeeld is verslechterd.

Verzekeringsarts Wim van Pelt, voorzitter van de NOVAG, zegt dat dat veel te weinig is. Vooral mensen met een tijdelijke WIA uitkering zouden volgens hem vaker herkeurd moeten worden.

Zo’n 150.000 mensen hebben zo’n tijdelijke WIA-uitkering, een zogenoemde WGA. Als al die mensen gekeurd zouden worden, zou een vijfde weer aan het werk kunnen, zegt Van Pelt. Daarnaast denkt hij dat in de WAO en Wajong regelingen mensen zitten die meer kunnen dan ze zelf denken.

Van Pelt zegt dat er meer artsen nodig zijn om alle herkeuringen uit te kunnen voeren. Maar dat zal niet meer kosten, denkt hij: “Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld 6000 herkeuringen gedaan. Dat kostte 6 miljoen, maar leverde 16 miljoen op.”

Opgesplitst
In Nederland krijgen ruim 800.000 mensen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Die uitkeringen zijn er in verschillende varianten.

Omdat het aantal uitkeringen sinds eind jaren 90 steeds verder opliep, is het systeem op een gegeven moment omgegooid. Sinds 2006 komen mensen die tijdelijk niet meer kunnen werken niet in de WAO terecht, maar is er de WIA. Ruim 210.000 mensen vallen daar nu onder.

Van die groep zijn er ruim 60.000 mensen die volledig en permanent zijn afgekeurd. Zij hoeven daarom ook niet herkeurd te worden.

De overige grofweg 150.000 mensen hebben nu een WGA-uitkering, onderdeel van de WIA, voor mensen die tijdelijk zijn afgekeurd. Daarnaast is er nog een groep van ongeveer 340.000 mensen die nog een uitkering vanuit de oude WAO krijgen, die voor hen is blijven doorlopen. Ook zij worden niet herkeurd volgens Van Pelt.

Tot slot zijn er meer dan 250.000 jongeren die een Wajong-uitkering hebben. Zij zouden wel worden herkeurd.

Bron: NOS 

‘100 miljoen extra voor werkplekken allerzwaksten’

shutterstock_269986874

RTL Nieuws meldt dat gemeenten de komende jaren 100 miljoen euro extra krijgen om werkplekken te creëren voor de allerzwaksten. Dat gaat het kabinet op Prinsjesdag bekend maken.

Sociale werkplaatsen gaan verdwijnen. Mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk bij een gewone werkgever aan de slag. Niet iedereen kan dat. Voor een kleine groep die heel veel begeleiding nodig heeft, moeten gemeenten een baan creëren.

Dit jaar moeten de eerste 1600 beschutte werkplekken er komen. Cedris, de brancheorganisatie voor de sociale werkbedrijven, denkt dat aantal dit bij lange na niet wordt gehaald. Als er 100 plekken worden gerealiseerd is dat al veel, zegt voorzitter Job Cohen. In de praktijk blijkt het niet makkelijk zulke banen te scheppen. En ook lopen gemeenten aan tegen de hoge kosten die het met zich meebrengt.

Om te zorgen dat de werkplekken voor de allerzwaksten er toch komen, trekt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken nu de portemonnee. De komende vijf jaar komt er 20 miljoen euro per jaar extra beschikbaar, 100 miljoen in totaal dus, maakt Klijnsma op Prinsjesdag bekend. De gemeenten mogen het geld alleen gebruiken voor dit doel.

Bron: svcafe

Burger rechtstreeks naar UWV voor indicatie arbeidsvermogen

Om de instroom in het doelgroepregister te versnellen is besloten dat burgers zich rechtstreeks bij UWV kunnen melden voor een Beoordeling arbeidsvermogen. Burgers hoeven hiervoor niet meer langs de gemeente.

 Vanaf 15 juni kan iedereen een aanvraagformulier Beoordeling arbeidsvermogen downloaden van uwv.nl/arbeidsvermogen (op het moment van schrijven overigens niet bereikbaar). Deze kan dan samen met een ouder, begeleider, mentor of iemand van de gemeenteworden ingevuld . Voor burgers betekent het dat zij niet meer naar de gemeente hoeven om in aanmerking te komen voor een Indicatie banenafspraak.

Vanaf 1 juli voert UWV de Beoordeling arbeidsvermogen uit. Bij deze beoordeling onderzoekt UWV of iemand arbeidsvermogen heeft en in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. En zo nee, of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie wordt iemand opgenomen in het doelgroepregister. Als uit de beoordeling blijkt dat iemand geen arbeidsvermogen heeft, dan bekijkt UWV of hij een Wajong-uitkering kan krijgen. Dat alles gebeurt in één beoordeling.

Door de integrale beoordeling kan UWV in een keer vaststellen of iemand in aanmerking komt voor de Wajong, het doelgroepregister of toch het wettelijk minimumloon. Zowel de aanvrager als de gemeente krijgen de uitkomst van de beoordeling.

Bron: Gemeente.nu

CBS: 75.000 jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt

Zo’n 75.000 Nederlandse jongeren (vier op de tien) van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs volgen of werk hebben, zijn niet op zoek naar werk en ook niet beschikbaar voor een baan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn arbeidsongeschiktheid en ziekte, meldt het CBS. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin/huishouden ook een belangrijke factor.

Lees meer

Teksten over arbeidsverplichtingen en maatregelenbeleid beschikbaar

 

Van alle drie de onderwerpen zijn een webtekst, nieuwsbrieftekst en tekstblokken voor in een brief opgesteld. De teksten richten zich in zo duidelijk mogelijk taalgebruik op (huidige/toekomstige) ontvangers van een bijstandsuitkering. Net als de eerder verschenen modelteksten zijn ook deze tekstseries inhoudelijk in samenwerking met beleidsdeskundigen gemaakt. Gemeenten zijn vrij om de teksten aan te passen, in te korten of uit te breiden voor in hun eigen communicatie.

De kostendelersnorm voor toekomstige uitkeringsgerechtigden

Eerder zijn al modelteksten over de kostendelersnorm voor huidige bijstandontvangers gepubliceerd. Nu zijn ook voor toekomstige uitkeringsgerechtigden teksten geschreven over de kostendelersnorm. Voor deze doelgroep zijn er kleine wijzigingen in de tekst aangebracht zoals het weglaten van de overgangsregeling die voor deze doelgroep niet relevant is.

Nog te verschijnen teksten komende week:

  • Afschaffing alleenstaande oudernorm (nieuwsbriefteksten, webteksten en tekstblokken voor brieven t.b.v. toekomstige uitkeringsgerechtigden)
  • Bestaande Wajongers (nieuwsbriefteksten, webteksten en tekstblokken voor brieven t.b.v. uitkeringsgerechtigden)

 Bron : Divosa