‘Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking’

 Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten is vastgelegd dat er aan het eind van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Uit de eerste cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar al 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector en 1.508 bij de sector overheid.

Werkgevers in de marktsector lopen daarmee ruim voor op schema. Werkgevers bij de overheid moeten aan het eind van dit jaar 3.000 extra banen gerealiseerd hebben. Zij waren bij de tussenmeting van eind vorig jaar dus halverwege het gestelde doel dat eind 2015 moet zijn bereikt. Dit meldt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er tussen nu en 2026 in totaal 100.000 extra banen beschikbaar moeten komen voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen. Daar bovenop moet de overheid als werkgever voor 2025 in totaal ook nog eens 25.000 extra banen voor deze doelgroep leveren. Vanuit de Participatiewet, die op 1 januari in werking is getreden, zijn ondersteunende maatregelen beschikbaar als loonkostensubsidie, jobcoaches en aanpassingen op de werkvloer als dat nodig is. Ook is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling dat vanaf januari 2016 voorziet in het beschikbaar stellen van no-risk polissen en mobiliteitsbonussen voor de hele doelgroep van de banenafspraak

Wat in de eerste meting verder opvalt is dat ongeveer twee derde van alle extra banen via zogenoemde ‘inleenverbanden’ tot stand zijn gekomen. Het gaat dan met name om mensen die vanuit een sociaal werkbedrijf worden gedetacheerd voor werkzaamheden bij een regulier bedrijf. Deze extra detacheringen zijn voor een groot deel ingevuld door mensen die op de wachtlijst stonden voor een plek bij een sw-bedrijf. Op basis van de tussenmeting lijkt het erop dat gemeenten en sociale partners mensen met een plek op de wachtlijst en Wajongers inderdaad, zoals afgesproken, met voorrang op de extra banen hebben geplaatst.

“We zijn er zeker nog niet, maar dit is een zeer bemoedigend begin”, stelt staatssecretaris Klijnsma in een reactie op de cijfers. De komende jaren zal het aantal extra banen ten opzichte van de eerste ‘aanloopjaren’ verder toenemen. “Ik reken op een goed vervolg. Dat is ook nodig want het is de hoogste tijd dat ook mensen met een beperking een eerlijke kans krijgen om volop mee te doen op de arbeidsmarkt.”

 

‘Toekenning Wajong-uitkering met 90 procent gedaald’

Voor het eerst in vijftien jaar daalt het aantal mensen met een Wajong-uitkering. De Wajong is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels aangescherpt.

Lees meer

‘Veel onterechte uitkeringen aan arbeidsongeschikte’

Zo’n 150.000 mensen ontvangen mogelijk ten onrechte een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Dat zeggen verzekeringsartsen van het UWV verenigd in de NOVAG. Belangrijkste oorzaak is het te lage aantal herkeuringen.  

Veel arbeidsongeschikten zouden jarenlang, soms wel tien jaar, geen verzekeringsarts zien nadat ze (deels) zijn afgekeurd. Een deel van hen is in die periode hersteld en heeft dus eigenlijk geen recht meer op een uitkering.

Te weinig artsen
Het UWV voert jaarlijks 32.000 herkeuringen uit. Daar vallen ook de herkeuringen onder die mensen zelf aanvragen omdat hun situatie bijvoorbeeld is verslechterd.

Verzekeringsarts Wim van Pelt, voorzitter van de NOVAG, zegt dat dat veel te weinig is. Vooral mensen met een tijdelijke WIA uitkering zouden volgens hem vaker herkeurd moeten worden.

Zo’n 150.000 mensen hebben zo’n tijdelijke WIA-uitkering, een zogenoemde WGA. Als al die mensen gekeurd zouden worden, zou een vijfde weer aan het werk kunnen, zegt Van Pelt. Daarnaast denkt hij dat in de WAO en Wajong regelingen mensen zitten die meer kunnen dan ze zelf denken.

Van Pelt zegt dat er meer artsen nodig zijn om alle herkeuringen uit te kunnen voeren. Maar dat zal niet meer kosten, denkt hij: “Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld 6000 herkeuringen gedaan. Dat kostte 6 miljoen, maar leverde 16 miljoen op.”

Opgesplitst
In Nederland krijgen ruim 800.000 mensen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Die uitkeringen zijn er in verschillende varianten.

Omdat het aantal uitkeringen sinds eind jaren 90 steeds verder opliep, is het systeem op een gegeven moment omgegooid. Sinds 2006 komen mensen die tijdelijk niet meer kunnen werken niet in de WAO terecht, maar is er de WIA. Ruim 210.000 mensen vallen daar nu onder.

Van die groep zijn er ruim 60.000 mensen die volledig en permanent zijn afgekeurd. Zij hoeven daarom ook niet herkeurd te worden.

De overige grofweg 150.000 mensen hebben nu een WGA-uitkering, onderdeel van de WIA, voor mensen die tijdelijk zijn afgekeurd. Daarnaast is er nog een groep van ongeveer 340.000 mensen die nog een uitkering vanuit de oude WAO krijgen, die voor hen is blijven doorlopen. Ook zij worden niet herkeurd volgens Van Pelt.

Tot slot zijn er meer dan 250.000 jongeren die een Wajong-uitkering hebben. Zij zouden wel worden herkeurd.

Bron: NOS 

‘100 miljoen extra voor werkplekken allerzwaksten’

shutterstock_269986874

RTL Nieuws meldt dat gemeenten de komende jaren 100 miljoen euro extra krijgen om werkplekken te creëren voor de allerzwaksten. Dat gaat het kabinet op Prinsjesdag bekend maken.

Sociale werkplaatsen gaan verdwijnen. Mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk bij een gewone werkgever aan de slag. Niet iedereen kan dat. Voor een kleine groep die heel veel begeleiding nodig heeft, moeten gemeenten een baan creëren.

Dit jaar moeten de eerste 1600 beschutte werkplekken er komen. Cedris, de brancheorganisatie voor de sociale werkbedrijven, denkt dat aantal dit bij lange na niet wordt gehaald. Als er 100 plekken worden gerealiseerd is dat al veel, zegt voorzitter Job Cohen. In de praktijk blijkt het niet makkelijk zulke banen te scheppen. En ook lopen gemeenten aan tegen de hoge kosten die het met zich meebrengt.

Om te zorgen dat de werkplekken voor de allerzwaksten er toch komen, trekt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken nu de portemonnee. De komende vijf jaar komt er 20 miljoen euro per jaar extra beschikbaar, 100 miljoen in totaal dus, maakt Klijnsma op Prinsjesdag bekend. De gemeenten mogen het geld alleen gebruiken voor dit doel.

Bron: svcafe

‘Allochtoon minder vaak uitgenodigd voor sollicitatie’

Mensen met een allochtone achtergrond worden maar half zo vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als autochtone Nederlanders. Volgens minister Asscher blijkt uit een onderzoek dat hij heeft laten doen dat discriminatie op de arbeidsmarkt een hardnekkig probleem is.

Ook ouderen hebben een veel kleinere kans op een baan, omdat ze het in een sollicitatieprocedure vaak afleggen tegen jongeren.

De gemeente Den Haag liet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onlangs ook onderzoek doen naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens Asscher komen de uitkomsten van zijn onderzoek overeen met de bevindingen van het SCP.

Fictieve kandidaten

De onderzoekers plaatsten cv’s van ruim 1700 fictieve kandidaten op cv-databanken op internet. Ze keken hoe vaak een cv door zoekende werkgevers werd bekeken en hoe vaak de kandidaten werden uitgenodigd. Conclusie is dat er duidelijk sprake was van discriminatie op afkomst en leeftijd.

Kandidaten met een autochtone, Nederlandse achtergrond blijken twee keer zoveel kans te hebben dat hun cv gelezen wordt als mensen uit andere groepen. Bij de allochtone groepen is het onderlinge verschil niet zo groot. Het laagst scoren kandidaten met een Turkse achtergrond.

Asscher zegt dat hij al een groot aantal maatregelen heeft genomen tegen discriminatie. Zo controleert een speciaal team van de inspectie sinds dit voorjaar of werkgevers genoeg doen om discriminatie te voorkomen.

Talent wordt verspild

Ook worden er afspraken met bedrijven gemaakt om migrantenjongeren te helpen met banen, stages en leerwerkplekken. Om werkloze ouderen aan een baan te helpen, is ruim 100 miljoen euro vrijgemaakt.

“Discriminatie zorgt dat toekomstdromen eindigen in frustratie en dat talent wordt verspild”, zegt Asscher. Het kabinet start morgen een nieuwe campagne tegen discriminatie.

 

Bron: NOS

‘Meer mensen in de bijstand ondanks herstel arbeidsmarkt’

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de eerste twee kwartalen van 2015, ondanks het herstel op de arbeidsmarkt, toegenomen. Wel vlakte de groei van het aantal bijstandsontvangers af ten opzichte van 2014, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.  

Eind juni 2015 waren er in Nederland 447.000 bijstandsgerechtigden, vijfduizend meer dan in het voorgaande kwartaal. In de eerste twee kwartalen van dit jaar nam het aantal uitkeringen toe met 4 procent,  in 2014 was dit nog ruim 6 procent en nog een jaar eerder bedroeg de groei 8 procent.

Vertraging

Het herstel op de arbeidsmarkt werkt nog niet door, zo concludeert het CBS. Dat het herstel op de arbeidsmarkt nog niet weerspiegeld wordt in de bijstandscijfers, komt volgens woordvoerder Katja Chkalova doordat de bijstand de ontwikkelingen met vertraging volgt.

“Mensen in de bijstand hebben een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We zien doorgaans bijvoorbeeld eerst meer jongeren aan het werk gaan, de langdurig werklozen staan achteraan. Ook hangt het samen met de krapte op de arbeidsmarkt, momenteel is die nog heel ruim”, aldus Chkalova.

Onder 45-plussers, de groep waarbij langdurige werkloosheid het vaakst voorkomt, stijgt het aantal bestandsgerechtigden dan ook het meest, namelijk met 6 procent. De kleinste toename van uitkeringsgerechtigden is met 2 procent te vinden binnen de groep van 27 – 45-jarigen, bij mensen onder de 27 jaar bedraagt de stijging 3,5 procent.

 Betaald werk

Een op de tien bijstandsgerechtigden heeft betaald werk. De inkomsten hiervan blijven in die gevallen onder het bijstandsniveau, waardoor de werknemers een aanvullende uitkering krijgen. Hoe langer iemand een uitkering ontvangt, hoe minder vaak de combinatie met betaald werk voorkomt.

Bijstandsgerechtigden in Apeldoorn, Emmen, Zwolle, de gemeente Westland en Amersfoort houden er het vaakst betaald werk op na als gekeken wordt naar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners.

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht komt de combinatie van baan en uitkering relatief het minst voor.

“De samenstelling van de bijstandsontvangers in die gemeenten is anders met veel langdurige bijstandsontvangers, mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen deze verschillen te maken hebben met verschillen in de regionale werkgelegenheid”, licht Chkalova toe.

Bron: nu.nl