Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

Bedrijven moeten onder de boete van de quotumwet uit kunnen als ze werk uitbesteden aan een bedrijf dat wel voldoende arbeidsgehandicapten in dienst heeft. Deze sociale ondernemingen moeten hun ‘rechten’ kunnen overdragen aan bedrijven die niet aan de wet voldoen.

Lees het complete bericht op www.volkskrant.nl.

De Normaalste Zaak: “Sociaal inkopen moet meetellen in quotumwet”

Transitievergoeding nader uitgewerkt

Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015.

De Ministerraad heeft, op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ermee ingestemd om twee ontwerpbesluiten over de transitievergoeding voor advies aan de Raad van State te zenden.

Geen dubbele betalingen

Om te voorkomen dat werkgevers, die op 1 juli 2015 nog gebonden zijn aan bijvoorbeeld een cao of sociaal plan of individuele afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag, dubbel moeten betalen heeft het kabinet besloten tot een overgangsregeling.

De overgangsregeling is van toepassing wanneer afspraken over vergoedingen en voorzieningen definitief zijn aangegaan voor 1 juli 2015 en de werknemer bij beëindiging van het dienstverband daaraan op 1 juli 2015 rechten kan ontlenen. Daaruit volgt dat het om afspraken gaat die uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden. Afspraken die met terugwerkende kracht gelden op 1 juli 2015 vallen niet onder de overgangsregeling.

Onder ‘vergoedingen’ valt bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Onder ‘voorzieningen’ vallen alle afspraken die geen ‘vergoedingen’ zijn zoals afspraken over om- of bijscholing, een outplacementraject of wachtgeldregeling.

In deze regeling is o.a. opgenomen dat lopende afspraken die zijn gemaakt met verenigingen van werknemers, bijvoorbeeld in een cao en/of sociaal plan, waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, voorgaan op de transitievergoeding. Dat geldt totdat deze afspraken worden verlengd of gewijzigd, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. De regeling geldt ook nog indien de arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 juli 2016 maar de procedure bij UWV of kantonrechter is gestart voor 1 mei 2016. De overgangsregeling is ook van toepassing wanneer een cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd. Dat geldt zowel wanneer de betreffende cao voor 1 juli 2015 is geëxpireerd als wanneer de cao tijdens de looptijd van de regeling expireert. Zolang de werkgever aan (de nawerking van) de cao is gebonden is hij dus geen transitievergoeding verschuldigd.

Voor andere afspraken, bijvoorbeeld in de individuele arbeidsovereenkomst, geldt dat de werknemer moet kiezen tussen zijn transitievergoeding of zijn recht op vergoedingen of voorzieningen uit de bedoelde afspraken. Dit geldt zolang de werknemer rechten aan de desbetreffende afspraken kan ontlenen. De einddatum van 1 juli 2016 is hier niet van toepassing.

Te verrekenen kosten

Op de transitievergoeding mogen zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht. Het Kabinet heeft in een tweede ontwerpbesluit vastgelegd welke voorwaarden daarvoor gelden. Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Bijvoorbeeld kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag. Inzetbaarheidkosten zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt. Voorwaarde is dat de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen. De werkgever is immers op grond van de wet al verplicht om deze kosten te maken. Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

De belangrijkste voorwaarde waaronder transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding is dat de werknemer vooraf moet instemmen met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op zijn transitievergoeding. Dat geldt niet als de werkgever kosten maakt als gevolg van collectieve afspraken waar hij aan gebonden is of als het gaat om kosten voor een duale opleiding. Voor inzetbaarheidskosten geldt nog dat zij in mindering kunnen worden gebracht als ze zijn gemaakt in een periode van maximaal 5 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij partijen een andere periode hebben afgesproken.

De definitieve besluiten worden openbaar na het advies van de Raad van State.

Rijksoverheid.nl

No-riskpolis 2015 Participatiewet

VNG en UWV hebben voor het jaar 2015 een afspraak gemaakt over de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet.

Voor werkgevers betekent deze afspraak dat zij voor gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan gebruik kunnen maken van een no-riskpolis die gelijk is aan de bestaande polis voor Wajongers.

De Programmaraad en SZW organiseren op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur speciaal voor gemeenteambtenaren een chatsessie over loonwaardebepaling en no-riskpolis.

Tof Thissen nieuwe directeur UWV WERKbedrijf

geplaatst op 27 januari 2015

De Raad van Bestuur van UWV heeft Tof Thissen benoemd tot directeur van de divisie WERKbedrijf van UWV. Hij volgt in deze functie André Timmermans op die eind vorig jaar bij UWV vertrok. Thissen start per 1 mei met zijn inwerkperiode bij UWV en zal per 1 juni zijn taak als directeur van het WERKbedrijf gaan oppakken.

Tof Thissen (1957) is op dit moment algemeen directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten – een initiatief van VNG om de dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Daarnaast is hij sinds 2004 namens GroenLinks lid van de Eerste Kamer, waarvan hij ook fractievoorzitter is. Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere beroepsonderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid, arbeidsmarkt en pensioenen en AOW.

Thissen heeft een uitgebreide staat van dienst in de sector sociale zekerheid en in het openbaar bestuur. Zo was hij voorheen onder andere bestuursvoorzitter van Divosa (vereniging van managers in lokale uitvoering van werk, inkomen en zorg) en jarenlang gemeenteraadslid en daarna wethouder in zijn woonplaats Roermond.

De Raad van Bestuur van UWV is bijzonder ingenomen met de komst van Tof Thissen naar UWV en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. Zijn deskundigheid op het gebied van sociale zekerheid, zijn professionele netwerk en zijn ervaring bij de gemeentelijke overheid hebben een grote meerwaarde voor de vele uitdagingen waar UWV de komende jaren voor staat.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm, premiekorting arbeidsgehandicapten, loonkostensubsidie

Het overzicht met veelgestelde vragen is aangevuld met vragen over de kostendelersnorm, premiekorting arbeidsgehandicapten, loonkostensubsidie.

  • De kostendelersnorm is ook van toepassing op de IOAW/IOAZ. Echter daarvoor gelden afwijkende bepalingen t.o.v. de bijstand. Hoe wordt de kostendelersnorm op de IOAW toegepast?
  • Is de premiekorting arbeidsgehandicapten (mobiliteitsbonus) toepasbaar op de nieuwe doelgroep Participatiewet?
  • Wordt er landelijk een modelbeschikking voor de Loonkostensubsidie beschikbaar gesteld?
  • Hoe moet loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet worden betaald en is de loonkostensubsidie belast of onbelast?

Lees de vragen met antwoorden op www.samenvoordeklant.nl

Stel uw vragen over loonwaardebepaling en no-risk polis

De Programmaraad en SZW organiseren op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur speciaal voor gemeenteambtenaren een chatsessie over loonwaardebepaling en no-riskpolis.

De sessie is bedoeld om gemeenteambtenaren te ondersteunen bij inhoudelijke vragen en om ervaringen uit te wisselen.

De vragen die binnenkomen worden door inhoudelijk deskundigen van SZW en de Programmaraad beantwoord. U kunt tijdens de chatsessie ook met elkaar van gedachten wisselen over aanpakken, oplossingen en vragen in de eigen gemeente/arbeidsmarktregio.

De chatsessie vindt plaats op het forum Sociaal Domein. Bent u nog geen lid van dit forum? Meld u dan aan met uw gemeentelijk mailadres aan via de link https://forum.vng.nl/do/login voor het forum Sociaal Domein. Medewerkers van UWV en SW-bedrijven die vragen hebben over loonwaardebepaling en no-riskpolis kunnen deze uiterlijk 28 januari mailen naar pwet@samenvoordeklant.nl. Vragen worden in de chatsessie meegenomen.

Inloggen

Tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u inloggen in het forum Sociaal Domein. Hier vindt u via een rode knop de chatruimte waar u uw vraag kunt stellen. Bent u al lid van het forum Sociaal Domein? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. U kunt dan op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur inloggen en in de chatruimte uw vraag stellen.

Vragen?

Heeft u vragen of problemen met inloggen? Mail dan naar forum.helpdesk@vng.nl.

Follow-up

Alle vragen en antwoorden worden via de website van de Programmaraad www.samenvoordeklant.nl gedeeld. Informatie over de deelnemers wordt niet getoond.

Hans Spigt aangesteld als aanjager banenafspraak overheidssector

Hans Spigt is op voordracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en mede namens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak overheidssector. In die functie staat Hans Spigt het Verbond Sectorwerkgevers Overheid bij en zal hij werkgevers actief benaderen voor de concrete invulling van de gemaakte afspraken. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten komen. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit gebeurde met oog op de Participatiewet, die op 1 januari van dit jaar in werking trad.

De extra banen zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze extra banen in aanmerking. De met de sociale partners gemaakte afspraken moeten er toe leiden dat de komende tien jaar bij de overheid 25.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om banen bij het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bij defensie, de politie en in het onderwijs

Als aanjager zal Hans Spigt in zijn contacten met individuele overheidswerkgevers, de gemeenten, de vakbeweging en UWV afstemming zoeken over afspraken in het personeelsbeleid of bijvoorbeeld over de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn om de gestelde doelen van de Participatiewet te bereiken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van jobcoaches, no-riskpolissen en werkplekaanpassingen.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er in het jaar 2015 in totaal 125.000 extra banen moeten zijn gecreëerd voor mensen met een beperking, 100.000 daarvan in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Namens werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland is Aart van der Gaag, voorzitter van de uitzendorganisatie ABU, aan de slag in het bedrijfsleven in een soortgelijke rol die Hans Spigt nu bij overheidswerkgevers gaat vervullen.

Hans Spigt (54) gaat officieel op 15 februari als aanjager aan de slag. Hij was eerder als wethouder actief in de gemeenten Dordrecht en Utrecht. Ook was hij jarenlang voorzitter van de commissie Werk en Inkomen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Rijksoverheid.nl

UWV start online voorlichting over starten vanuit de WW-uitkering

geplaatst op 20 januari 2015

Uitkeringsgerechtigden die overwegen om een eigen bedrijf te beginnen, kunnen vanaf deze maand via de website Werk.nl de training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ volgen. De online training vervangt de voorlichtingsbijeenkomsten op de UWV-vestigingen.

Door de training online aan te bieden kunnen klanten deze op elk gewenst moment doen, ook als zij nog geen WW-uitkering ontvangen van UWV. Het bewijs van deelname aan de voorlichting geldt als voorwaarde voor het indienen van een verzoek om te starten vanuit de WW met de startersregeling. Daarnaast is voorafgaand aan de start toestemming nodig van UWV. Als onderdeel van dit traject dient de werkzoekende een ondernemingsplan op te stellen en volgt een gesprek met een adviseur van UWV over de toekenning van de onderzoeks- of startperiode.

Samenwerking met Kamer van Koophandel
Werkzoekenden die starten vanuit de WW krijgen naast UWV te maken met de Kamer van Koophandel. Beide partijen werken daarom nauw samen. Op het digitale Ondernemersplein van de KvK is sinds kort informatie van UWV beschikbaar over het starten vanuit de WW. UWV en de KvK organiseren daarnaast op 27 januari een webinar ‘Een eigen bedrijf starten vanuit de WW’. Tijdens deze interactieve workshop geven experts van UWV en KvK uitleg en vertellen ondernemers over de praktijk van het ondernemen. Geïnteresseerden kunnen zich gratis inschrijven op Ondernemersplein.nl.  

Online dienstverlening
Steeds meer werkzoekenden maken gebruik van de online dienstverlening van UWV. Dit kan zijn door het plaatsen van een CV, het zoeken naar online vacatures of om een training te volgen. UWV is in 2012 begonnen met het aanbieden van trainingen via Werk.nl. Sindsdien hebben ongeveer 500.000 werkzoekenden een online training gevolgd.

Algemene informatie over het starten als zelfstandige vanuit de WW staat op uwv.nl. De online training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ kan gevolgd worden via Werk.nl.