Nieuw tijdelijk vangnet bij grote financiële tekorten op bijstand

Er komt in 2015 een tijdelijk en eenvoudig vangnet voor gemeenten om eventuele grote financiële tekorten op te vangen. Deze gaat tegelijkertijd in met de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de verdeling van de bijstandsbudgetten. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten dragen de financiële verantwoordelijkheid voor de uitgaven voor de bijstand, maar als het tekort oploopt tot meer dan 10% dan kunnen gemeenten een beroep doen op dit tijdelijke vangnet.

Door een eenvoudige opzet van het vangnet in 2015 kunnen gemeenten hun energie richten op het goed voorbereiden van de invoering van de Participatiewet. Het tijdelijke vangnet creëert ook ruimte om in goede afstemming met alle betrokken partijen op zorgvuldige wijze te werken aan een definitieve vormgeving van het vangnet vanaf 2016.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Nieuw tijdelijk vangnet voor gemeenten bij grote financiële tekorten op de bijstand

Er komt in 2015 een tijdelijk en eenvoudig vangnet voor gemeenten om eventuele grote financiële tekorten op te vangen. Deze gaat tegelijkertijd in met de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de verdeling van de bijstandsbudgetten. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten dragen de financiële verantwoordelijkheid voor de uitgaven voor de bijstand, maar als het tekort oploopt tot meer dan 10% dan kunnen gemeenten een beroep doen op dit tijdelijke vangnet.

Door een eenvoudige opzet van het vangnet in 2015 kunnen gemeenten hun energie richten op het goed voorbereiden van de invoering van de Participatiewet. Het tijdelijke vangnet creëert ook ruimte om in goede afstemming met alle betrokken partijen op zorgvuldige wijze te werken aan een definitieve vormgeving van het vangnet vanaf 2016.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Rijksoverheid.nl

AKC presenteert Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) heeft op 30 oktober 2014 de Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte gepresenteerd. Deze database biedt arbeidsdeskundige professionals concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten. De bibliotheek is een impuls voor duurzame arbeidsparticipatie van chronisch zieke mensen.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we steeds beter welke factoren invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van mensen met een chronische ziekte. Belangrijk is dat deze kennis toepasbaar en toegankelijk wordt gemaakt voor praktisch gebruik door professionals op het gebied van arbeid en gezondheid. De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziektedoet precies dat: de database biedt concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten.

Focus op duurzame inzetbaarheid

De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte biedt (arbeidsdeskundige) professionals een overzicht van bestaande kennis en initiatieven op het gebied van chronische ziekten en arbeid. Professionals krijgen inzicht in de factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie in het algemeen en van chronisch zieken in het bijzonder. De bibliotheek biedt ook oplossingsrichtingen voor de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte. Hierdoor kunnen (arbeidsdeskundige) professionals cliënten met een chronische ziekte gericht en persoonlijk adviseren over hun re-integratie- en participatiemogelijkheden.

Kracht van kennis

De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte is in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) ontwikkeld door het Erasmus MC en het UMC Groningen. De databank is gepresenteerd tijdens het congres Kracht van Kennis, dat op 30 oktober plaatsvond ter ere van het vijfjarig bestaan van het AKC. Tijdens het congres verkenden sprekers als Richard van Hooijdonk (RTL Masterclasses, Radio 1 journaal), Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) en Lex Burdorf (voorzitter programmaraad AKC en hoogleraar Erasmus MC) het toekomstig speelveld van de participatiemaatschappij.

Vijf jaar AKC

Het AKC richt zich sinds 2009 op de professionalisering van de arbeidsdeskundige beroepspraktijk. Het onderzoek en de activiteiten zijn gericht op Evidence Informed Practice en – waar mogelijk – bewezen effectief handelen. De afgelopen vijf jaar heeft het AKC veel onderzoek laten uitvoeren. Dat heeft onder meer geleid tot de lancering van een pilot met de Werkscan, een aanpak om werkenden zelf meer regie op hun duurzame inzetbaarheid te geven en uitval te voorkomen. Ander belangrijk onderzoek richtte zich op de validering van loonwaardesystematieken, arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek en de arbeidsparticipatie van Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis.

Meer informatie

Naar de Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte

 

Chatsessie lagere regelgeving Participatiewet

Dinsdag 4 november van 13.30 tot 14.30 uur kunt u meedoen aan de chatsessie over de lagere regelgeving Participatiewet. De sessie is bedoeld om gemeenteambtenaren te ondersteunen bij vragen over de onlangs gepubliceerde lagere regelgeving.

U kunt vragen stellen over:

Besluit Loonkostensubsidie (pdf, 73 KB)
Ministeriële regeling loonwaardebepaling (pdf, 468 KB)
Besluit regionale Werkbedrijven (pdf, 64 KB)
Schattingsbesluit (pdf, 80 KB)
Wijzigingsbesluit Wsw

Uw vragen worden door inhoudsdeskundigen van SZW en de Programmaraad beantwoord.

De chatsessie vindt plaats op het forum Sociaal Domein van VNG. Bent u nog geen lid van dit forum? Meld u dan aan met uw gemeentelijke e-mailadres op: forum.vng.nl/do/login. Medewerkers van UWV en SW-bedrijven die vragen hebben over de lagere regelgeving kunnen deze vóór 4 november mailen naar pwet@samenvoordeklant.nl. Vragen worden in de chatsessie meegenomen.

Inloggen

Tussen 13.30 tot 14.30 uur kunt u inloggen in het forum Sociaal Domein. Hier vindt u via een rode knop de chatruimte waar u uw vraag kunt stellen. Bent u al wel lid van het forum Sociaal Domein? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden; u kunt dan op dinsdag 4 november tussen 13.30 tot 14.30 uur inloggen en in de chatruimte uw vraag stellen.

Meer informatie

Heeft u vragen of problemen met inloggen? Mail dan naar forum.helpdesk@vng.nl

Publicatie vragen

Alle vragen en antwoorden worden via de website van de Programmaraad www.samenvoordeklant.nl gedeeld.

Zie ook

Planning lagere regelgeving participatiewet

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2015.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:

  • € 1.501,80 per maand;
  • € 346,55 per week;
  • € 69,31 per dag.

Zie voor meer informatie (jeugdlonen en uurloon) Staatscourant 29850, van 23 oktober 2014.

Rijksoverheid.nl

Planning lagere regelgeving Participatiewet (update)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt een aantal onderdelen van de Participatiewet uit in lagere regelgeving (AMvB’s). Het gaat daarbij om het Wijzigingsbesluit Wsw, Schattingsbesluitarbeidsongeschiktheidswetten, Besluit loonkostensubsidie, Besluit Werkbedrijven en het Besluit Beschut werk. Een aantal stukken zijn reeds beschikbaar. Andere stukken worden naar verwachting op de onderstaande momenten worden gepubliceerd.

Wijzigingsbesluit Wsw

In het wijzigingsbesluit Wsw wordt het huidige besluit aangepast aan de Participatiewet. Artikelen met betrekking tot instroom wsw, wachtlijst wsw, financiering en bonus begeleid werken worden geschrapt. De indicatie criteria blijven ongewijzigd.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Dit besluit regelt de nader invulling van het begrip arbeidsvermogen (criteria voor toegang tot Wajong 2015) en de wijze van herbeoordeling (wel/geen arbeidsvermogen) van het zittend bestand in de Wajong.

Besluit Loonkostensubsidie

In dit besluit wordt geregeld wanneer iemand nog mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft ten behoeve van de vaststelling van de doelgroep loonkostensubsidie. Daarnaast worden in het besluit uitgangspunten benoemd die landelijk moeten gelden in verband met een zorgvuldige loonwaardebepaling. Ook bevat dit besluit mede de basis voor een ministeriële regeling met nadere eisen waaraan methodes voor loonwaardebepaling moeten voldoen zolang in de regionale Werkbedrijven hierover geen afspraken zijn gemaakt.

Besluit Werkbedrijven

Het doel van het besluit Werkbedrijven is het laten ontstaan van regionale samenwerkingsverbanden (Werkbedrijven) die op praktische wijze invulling geven aan een eenduidige regionale aanpak voor bedrijven en mensen met een arbeidsbeperking. De regionale Werkbedrijven zijn de samenwerkingsverbanden die de mensen met een arbeidsbeperking bemiddelen naar de extra banen van de banenafspraak uit het sociaal akkoord.

Besluit Beschut werk

In het Besluit beoordeling beschut werk worden de criteria vastgelegd op basis waarvan UWV mensen beoordeelt die door gemeenten worden voorgedragen voor een advies beschut werk.

Planning publicatie: december 2014

Meer mensen na de WW-uitkering in de bijstand

Het aantal mensen dat na een WW-uitkering in de bijstand terecht komt, is in de afgelopen 5 jaar ruim verdubbeld: van bijna 14.000 (2008) naar bijna in 31.000 (2013). Naar verwachting groeit deze ‘doorstroom van de WW naar de bijstand’ nog verder naar 34.000 personen in 2014 en 36.000 personen in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van UWV.

De toename van het aantal mensen dat in de bijstand terechtkomt sinds 2008 is vooral veroorzaakt door de nasleep van de kredietcrisis. Vanaf 2008 is het aantal personen met een WW-uitkering sterk toegenomen. Daardoor is ook de uitstroom uit de WW gestegen. Het percentage uitgestroomde WW’ers die in de bijstand terechtkomen, is de laatste jaren echter vrij stabiel. In de periode 2010-2013 schommelt dit doorstroompercentage rond de 6,5%. Naar verwachting zal dit percentage ook in 2014 en 2015 ongeveer 6,5% blijven.

22% van de instroom in de bijstand komt uit de WW

Een doorstroompercentage van 6,5% lijkt niet veel, maar deze mensen maken een fors aandeel uit van de instroom in de bijstand. Vanuit gemeenten bezien is 22% van de bijstandsinstroom in 2013 het gevolg van personen die uit de WW komen.

Grote verschillen tussen gemeenten

Het doorstroompercentage van WW naar bijstand varieert per gemeente tussen 0 en bijna 13%. Uitschieters naar boven zijn bijvoorbeeld Rijswijk (12,9%), Groningen (12,5%) en Zoetermeer (11,1%). Het doorstroompercentage is hoog in de meeste grote steden. Hiermee is de doorstroom naar de bijstand vooral een grootstedelijk probleem. De verschillen tussen gemeenten zijn in 2013 wel afgenomen ten opzichte van 2010. In gemeenten met lage doorstroompercentages is de doorstroom meer dan het landelijk gemiddelde gegroeid.

Er is een sterke samenhang tussen het hoge aandeel alleenstaanden, het lage aandeel koopwoningen in grote steden en de hoge doorstroompercentages in deze steden. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat het doorstroompercentage samenhangt met het percentage werkloze werkzoekenden in de gemeente. De grote regionale verschillen in werkloosheid zijn hierdoor mede de oorzaak van de tussen gemeenten sterk uiteenlopende doorstroompercentages.

Meer informatie

Het onderzoeksrapport kunt u downloaden op de website van UWV: www.uwv.nl

Meer mensen na de WW-uitkering in de bijstand

 

Algemene teksten Participatiewet en WWB-maatregelen voor web en (nieuws)brief

In nauw overleg met ministerie en leden van de Programmaraad werken communicatieadviseurs aan teksten over de Participatiewet en WWB-maatregelen. De teksten kunnen dienen als basis ingrediënten voor de gemeentelijke communicatie over beide wetten. Na de kernboodschappen publiceert de programmaraad nu twee algemene teksten over Participatiewet en WWB-maatregelen. 

De teksten zijn ‘halffabricaten’ die gemeenten vrij van rechten kunnen gebruiken voor hun communicatie met bijstandsontvangers en andere relevante doelgroepen. Naast webteksten over verschillende wetsonderdelen, publiceert de Programmaraad ook teksten voor nieuwsbrieven en tekstblokken.

Zelf selecteren

De teksten belichten de belangrijkste elementen van de wetsonderdelen. Ze pretenderen geen volledigheid maar wat erin staat is beleidsinhoudelijk juist. De teksten zijn relatief lang. Dat biedt gemeenten de mogelijkheid delen van de tekst achterwege te laten als zij vinden dat die voor (delen van) de doelgroep niet van toepassing zijn. Om die reden publiceert de Programmaraad de teksten in de vorm van Word-bestanden.

In ontwikkeling

De komende weken verschijnen in rap tempo verdiepende teksten over onderdelen van beide wetten. Teksten die in ontwikkeling zijn belichten onder andere de kostendelersnorm, banenafspraak en de afschaffing van de alleenstaande oudernorm. Via Samenvoordeklant en de kanalen van VNG, Cedris en Divosa worden de nieuwe teksten aangekondigd en verspreid.

Download

Algemeen verhaal over Participatiewet

Algemeen verhaal over WWB-maatregelen

FNV: Geen beschut werk is ‘grove aantasting sociaal akkoord’

FNV: Geen beschut werk is ‘grove aantasting sociaal akkoord’ | Divosa

Meer nieuws over Participatiewet

Het complete nieuwsarchief

Minder ondernemers vragen bijstand aan

Minder zelfstandige ondernemers hebben in het derde kwartaal bijstand aangevraagd. Het aantal aanvragen lag 14 procent lager dan een jaar eerder. Dat stelt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het instituut spreekt van een opvallende daling. Aangezien minder kleine ondernemers in financiële nood verkeren, duidt dat volgens het instituut op een opleving van het mkb.

Lees verder op www.nu.nl.